ප්‍රතිපත්ති සහ ප්‍රකාශන

ප්‍රතිපත්ති

A Transformation in Sri Lankan Education

Education First Sri Lanka

New Educational Policies and Proposals

National Policy and Comprehensive Framework

ICT Service Policy

සැලසුම් හා නියාමන

Sri Lanka: General Education Sector Development Plan (2020 - 2025)

Training And Development Plan 2017-2018

Quality in Education

Education Sector Development Framework 2013-2017

National Strategic Plan for Education Sector

New Vision for Education and Milestones

Education Sector Development Framework 2012-2016

New Vision for Education

Education Sector Development Framework

Progress and Recent Trends 2011

පර්යේෂණ

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා පාසල්වල වර්තමාන තත්ත්වය හා එම පාසල් වැසීයාම වැලැක්වීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළීබද විමර්ෂණය

National Report 2015

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා පාසල්වල වර්තමාන තත්ත්වය හා එම පාසල් වැසීයාම වැලැක්වීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළීබද විමර්ෂණය

National Report 2014

අ.පො.ස උසස් පෙළ පන්තිවල සිසුන්ගේ දෛනිත පැමිණිම අවම වීම සහ ඒ සදහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග. - Ministry of Education 2020

National Report 2013

National Report 2016

Best Practices Book 2016

Best Practices Book 2

Best Practices Book 1

Education Perspective 2014 Vol 1

National Report 2017

Education Perspectives 2013 Vol 1

Education Perspective 2013 Vol 2

Education Perspective 2014 Vol 1

Education Perspective 2014 Vol 2

Education Perspective 2015

Education Perspective 2016

Action Research

මාර්ගෝපදේශ හා උපදෙස් සංග්‍රහ

අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක තහවුරුව සඳහා පර්යේෂණාත්මක ප්‍රවේශයක්

පාසල් පෝෂණ වැඩ සටහන් සඳහා උපදෙස් සංග්‍රහය

පාසල් අභ්‍යන්තර හා බාහිර ඇගයීම් තොරතුරු සාරංශ වාර්තා පොත

Mahindodaya Technological Lab

School Level Planning Guidelines

Quality Development of the Process of School System

School Canteen

Standardizing Zonal Education Offices

Principal Record book

Manual on School Nutrition Program

Process of Evaluation and Monitoring for Education Quality

Technological Faculties

Child Friendly Approach

School Based Curriculum

School Canteen

School Canteen

School Canteen

සමාජ චිත්තවේගීය කුසලතා ප්‍රවේශය

School Canteen

School Canteen

Teacher Record book

Standardizing Zonal Education Offices

වාර්ෂික වාර්තා

Forward Vision of Education and the Steps

Annual Performance Report 2015

Annual Performance Report 2014

Annual Performance Report 2015

Annual Performance Report 2015

Annual Performance Report 2012

Annual Performance Report 2015

Annual Report on Quality Assurance in School Education – 2014

Annual Performance Report 2015

Annual Performance Report 2014

Annual Report on Quality Assurance in School Education – 2019

Annual Report on Quality Assurance in School Education – 2018

Annual Report on Quality Assurance in School Education – 2017

Annual Report on Quality Assurance in School Education – 2016

Annual Report on Quality Assurance in School Education – 2013

Annual Report on Quality Assurance in School Education – 2015

National Policy And Comprehensive Framework

Annual Report on Quality Assurance in School Education – 2012

TOP