தேசிய கணிதம் மற்றும் அறிவியல் ஒலிம்பியாட் போட்டி 2019

அறிவியல் I வெளியீடு
அறிவியல் II வெளியீடு
அறிவியல் நடைமுறை சோதனை

TOP