ගුරු අධ්‍යාපන

දැක්ම

සෑම දරුවෙකුටම ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් ලබාදීමේ අරමුණ ඉටුකර ගැනීමට අවශ්‍ය වෘන්තීය නිපූණතාවලින්‌ සන්නද්ධ ගුරුවරයකු පාසල්‌ පද්ධතියට බිහිකිරීම

මෙහෙවර

වෘත්තීය නිපුණතාවලින්‌ සන්නද්ධ ගුරුවරයකු පාසල්‌ පද්ධතියට බිහි කිරීම සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ මෙහෙයවීම

ශාඛාවේ කාර්යයන්

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවල ගුරු අභ්‍යාසලාභීන්‌ බඳවාගැනීම

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවල විෂයමාලා සංවර්ධන කටයුතූ සභ ඇගයිමි කටයුතු සම්බන්ධීකරණය

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවල කළමනාකරණ කටයුතු මෙහෙයවීම

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සුපරීක්‍ෂණය

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ තොරතුරු පද්ධනිය පචන්චා ගැනීම

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවල අධ්‍යයන සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලවල ආයනනික කටයුතු

විශ්ව විද්‍යාලවල පවන්වන පශ්චාන්‌ උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා පූර්ණකාලීන අභ්‍යන්තර පාඨමාලාව සඳහා ගුරුවරුන්‌ සභ අනධ්‍යයන නිලධාරීන්‌ තෝරා ගැනීමේ කටයුතු

TOP