පළාත්

දකුණු පළාත

දිසා: ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට

කලාප: 11

බස්නාහිර පළාත

දිසා: කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර

කලාප: 11

Central-province-image

මධ්‍යම පළාත

දිසා: මහනුවර, මාතලේ, නුවරඑළිය,

කලාප: 15

Sabaragamuwa-province-image

සබරගමුව පළාත

දිසා: කෑගල්ල, රත්නපුර

කලාප: 7

Eastern-province-image

නැගෙනහිර පළාත

දිසා: අම්පාර, මඩකලපුව, ත්‍රිකුණාමලය

කලාප: 17

ඌව පළාත

දිසා: බදුල්ල, මොනරාගල

කලාප: 9

North-Western-province-image

වයඹ පළාත

දිසා: කුරුණෑගල, පුත්තලම

කලාප: 8

North-Central-province-image

උතුරු මැද පළාත

දිසා: අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව

කලාප: 8

Northern-province-image

උතුරු පළාත

දිසා: යාපනය, කිලිනොච්චි, මුලතිව්, වවුනියා, මන්නාරම්

කලාප: 12

TOP