திருமதி பீ. மஹேஷி வீரசூரிய

Additional Secretary - Policy Planning and Performance Review and Information Technology & Digital Education

திருமதி பீ. மஹேஷி வீரசூரிய அவர்கள் கல்வி அமைச்சில் மேலதிக செயலாளராக (கொள்கைத் திட்டமிடல் மற்றும் செயலாற்றுகை மீளாய்வு) 2023 மே மாதம் 15 ஆம் திகதி முதல் தமது கடமைகளை ஆரம்பித்த அதேவேளை இவர் கல்விச் சேவையில் சுமார் 35 வருட சேவைக்கால அனுபவத்தைக் கொண்ட கல்வி நிருவாக சேவையின் முதலாம் தரத்தினைக் கொண்ட ஓர் உத்தியோகத்​தராவார். இவர் கொழும்பு தேவி பாலிகா மற்றும் ஆனந்த பாலிகா பாடசாலைகளில் பிரதி அதிபராகவும், மேல் மாகாண கல்வித் திணைக்களத்தில் கல்வி அபிவிருத்திப் பிரிவில் உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளராகவும் பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளராகவும், நீர்கொழும்பு நியுஸ்டெட் மகளிர் வித்தியாலயத்தில் அதிபராகவும் கடமைகளை ஆற்றியுள்ளார். அத்துடன் இவர் கல்வி அமைச்சில்  ஆங்கிலம் மற்றும் வெளிநாட்டு மொழிகள் பணிப்பாளராகவும் இருமொழிக் கல்வி பணிப்பாளராகவும் கல்வி அபிவிருத்திப் பணிப்பாளராகவும் கடமைகளை ஆற்றியுள்ளார்.

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் கலைமாணி பட்டத்தைப் பெற்றுள்ளதோடு, கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்பின் படிப்பு கல்வி டிப்ளோமாவை நிறைவு செய்துள்ளார். அத்துடன் அவுஸ்திரேலியாவின் வொல்லொங்கோங் பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலைமாணி பட்டத்தையும் பெற்றவராவார்

TOP