එච්. යූ. ප්‍රේමතිලක මහතා

අතිරේක ලේකම්, අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධන

එච්. යු. ප්‍රේමතිලක මහතා  ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිලධාරියෙකුවන අතර නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයෙකු හා විදුහල්පතිවරයෙකු ලෙස 1988 වසරේ සිට සේවය කර ඇති අතර වර්තමානයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් (අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධන) වශයෙන් සේවය කරයි.

කළමනාකරණය හා පරිපාලනය සම්බන්ධ වසර 32කට අධික අත්දැකීම් ඔහුට ඇති අතර මාතලේ විජය විද්‍යාලය, වලාල, මැණික්හින්න ඒ. රත්නායක විද්‍යාලය, කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය යන ආයතනයන්හි විවිධ තනතුරු දරමින් සේවය කර ඇත.

එච්. යු. ප්‍රේමතිලක මහතා පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිධරයෙකුවන අතර එම විශ්ව විද්‍යාලයේම පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාවක් ද ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යාපන කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක් ද හිමිය.

TOP