திட்டமிடல் மற்றும் செயலாற்றுகை மீளாய்வு

மேலதிக செயலாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் செயலாற்றுகை மீளாய்வு )

பார்வை மற்றும் பணி

தூரநோக்கு

கல்வி முறைமையில் பொருளாதார வினைத்திறனையும் ஒப்புரவையும் வலுப்படுத்தல்.

பணிக்கூற்று

ஒப்புரவு மற்றும் வினைத்திறனுடன் கல்வி முறைமையையொன்றை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு கல்வி திட்டமிடலாளர்கள், ஆய்வாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு கல்வித் தகவல்களை வழங்கல்.

பார்வை மற்றும் பணி

தூரநோக்கு

கல்வியில் உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்காக வினைத்திறனை மேம்படுத்தவும், வெளிப்படையான மற்றும் உரிய நேரத்திலான செயலாற்றுகைக்கும் ESDP/ ESDFP - க்கு கண்காணிப்பு மற்றும் தொழினுட்ப உதவிக்காக திறமுறைகளை விளக்குதல்

பணிக்கூற்று

தொழினுட்ப மற்றும் கண்காணிப்பு உதவியை வழங்குவதன் மூலம் இருக்கும் வளங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களைப் பயன்படுத்தி நல்ல நடக்கும் என்று சகல பாடசாலை கல்வி முகவராண்மைகளுக்கும் ஒழுங்கமைத்தல் மற்றும் சேவைகள் வழங்கல்

கிளையின் / அலகின் பணிகள்

ESDP - யின் DLR கள் மற்றும் DLI ஐ அடைதலை குறிக்கோளாகக் கொண்டு கல்வி அமைச்சு முகவராண்மைகள் உட்பட தேசிய மற்றும் மாகாண மட்டங்களில் ESDP - யின் கீழ் உரியவாறான ஒருங்கிணைவு மற்றும் கண்காணிப்பு செயற்பாடுகளுடன் தொழினுட்ப உதவியை வழங்கல்

பார்வை மற்றும் பணி

தூரநோக்கு

இலங்கை பாடசாலை மாணவர்களுக்கு தரமான புத்தகங்களை மட்டுமே வாசிப்பதற்கு ஊக்குவிப்பதற்கான வழிகாட்டல்.

பணிக்கூற்று

உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு என்பதாக பாடசாலை நூலகங்களை நோக்கி வரும் புத்தகங்களின் பண்புத் தரத்தையூம் ஒழுக்கலாற்றினையூம் பரிசீலனை செய்தல் மற்றும் நாட்டின் அடையாளத்தை பாதுகாப்பது தொடர்பாக பொருத்தமான புத்தகங்களை தெரிவூ செய்தல்.

இலக்கு,

பண்புத்தரத்துடன் கூடிய புத்தகங்களுக்கு பாடசாலை புத்தகமாக அனுமதி வழங்க வேண்டும் என 1952 பெப்ரவரி மாதம் 29 ஆம் திகதி அரசாங்க வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட சுயமொழி;இ இரு மொழி; மற்றும் ஆங்கில பாடசாலைகள் தொடர்பான பிரமாணக்குறிப்பின் 19 ஏ உறுப்புரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நியதிகளை அமுல்படுத்தல் மற்றும் செயலாளருக்காக பரிந்துரைகளை முன்வைத்தல்.

கிளையின் பணிகள்

பண்புத்தரத்துடன் கூடிய புத்தகங்களை இனங்காணுதல்.

கல்வி; மதிப்பாய்வாளர்களை அறிவூ+ட்டும் செயலமர்வூகளை நடாத்துதல்.

கல்வி மதிப்பீட்டாய்வாளர்கள் ஃ வெளியீட்டாளர்கள் ஃ எழுத்தாளர்கள் ஃ பாடசாலை அதிபர்கள் ஃ பாடசாலை மாணவர்கள் அறிவூ+ட்டும் செயலமர்வூகளை ஓழுங்கு செய்தல்.

பார்வை மற்றும் பணி

தூரநோக்கு

பாடசாலைப் பிள்ளைகளும் இளைஞரும் அவர்கள் குடும்பங்களும் சமூகங்களும் ஒரு பல்லின மற்றும் பன்மொழி சமூகத்தில் சமாதானமாக வாழ்வதற்கு கல்வி நடவடிக்கைகள் மற்றும் உளவியல் உதவிகள் ஊடாக வலுப்படுத்தப்படுகிறார்கள்.

கிளையின் பணிகள்

சமாதானம் மற்றும் விழுமியக் கல்வி, மொழிக் கல்வி, பேரழிவுப் பாதுகாப்பு கல்வி, பின்தங்கிய பிள்ளைகள், இளைஞருக்கான கல்வி மற்றும் உள-சமூக பாதுகாப்பு பகுதிகள் என்பவை தொடர்பில் கல்வி அமைச்சு, தேசிய கல்வி நிறுவகம், சுகாதார அமைச்சு மற்றும் 5 மாகாணங்களில் தெரிவு செய்யப்பட்ட 200 பாடசாலைகளுக்கு நிதி மற்றும் தொழினுட்ப உதவி வழங்கல்.

கிளையின் பணிகள்

கல்வி அமைச்சின் சகல சட்டச் செயற்பாடுகள்

பார்வை மற்றும் பணி

தூரநோக்கு

தரமான சமூகத்துக்கு தரமான கல்வி

பணிக்கூற்று

தரமான கல்விக்கு சகல உதவிகளையும் வழங்கல்

கிளையின் பணிகள்

துறையில் உள்ள கல்விசார் மற்றும் கல்விசாரா பணியாளர் தொகுதியினருக்கு தகைமை அடிப்படையிலான தரங்களை அடையாளம் காணல்

கட்டிடங்கள், தளவாடங்கள், கருவிகள், கணினிகள், நூல்கள், இரசாயனங்கள் போன்றவைகளின் தரத்தை திரட்டுதல் அல்லது அடையாளம் கண்டு குறித்த துறைக்கு அனுப்புதல் அனுப்புதல் மற்றும் மதிப்பீட்டுக்குப் பயன்படுத்தல்

முறைமையில் பாடசாலை உள்ளக மற்றும் வெளியக மதிப்பீட்டுச் செயன்முறயை அறிமுகப்படுத்தல்

தரங்கள் மீதான நிர்ணயம் அல்லது சுட்டிகளைத் தயாரித்தல்

அமைச்சின் ஏனைய அலுவலகங்களில் உள்ள அலுவலர்களின் உதவியுடன் பாடசாலைகள், தேசிய கல்வி நிறுவகம், ஆசிரியர் நிலையங்கள் மற்றும் ஆசிரியர் கல்லூரிகளை மதிப்பீடு செய்தல்

தேசிய மட்ட கொள்கைத் தீர்மானத்தை எடுப்பதற்கான அறிக்கைகளை கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் ஊடாக கௌரவ அமைச்சருக்கு அனுப்புதல்

முறைமையில் பாடசாலை உள்ளக மற்றும் வெளியக மதிப்பீட்டுச் செயன்முறயை அறிமுகப்படுத்தல்

பாடசாலை முறைமையில் தர உறுதிப்பாட்டு முகாமைத்துவத்தை அறிமுகம் செய்தல்

பார்வை மற்றும் பணி

தூரநோக்கு

சகலருக்கும் கல்வியின் சகல நோக்க்கள் தொடர்பான செயற்பாடுகளை கண்காணித்தல, ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் திட்டமிடல் அத்துடன் உரிய கொள்கைளுக்கு வழிகாட்டல்.

பணிக்கூற்று

சகலருக்கும் தரமான கல்வியை உறுதிப்படுத்துவதற்காக 2015ல் சகலருக்கும் கல்விக்கான தடைகளை அடையாளம் கண்டு குறைத்தல்.

பார்வை மற்றும் பணி

தூரநோக்கு

தேசிய கல்விக் குறிக்கோளை அடைவதற்காக முழு ஈடுபாட்டுடன் கண்காணிப்பு மற்றும் செயலாற்றுகை மீளாய்வில் ஓர் உன்னதமான முறைமையை ஏற்படுத்தல்

பணிக்கூற்று

கல்வி வேலைத் திட்டங்களின் விளைதிறன் மற்றும் வினைத்திறனின் உதவியில் கல்வியின் முன்னேற்றம் தொடர்பில் கிடைகக்கூடிய சரியான, நீண்ட கால பதிவுகளை திரட்டல், பகுபாய்வு செய்தல் மற்றும் மதிப்பிடல்

கிளையின் பணிகள்

விளைதிறனான திட்டமிடலுக்கு முறைமையின் சரியான தேவைகளை அடையாளம் காட்டும் முறைப்படியான விஞ்ஞானபூர்வமான அடிப்படைத் தகவல்களை வழங்கல்

திட்டங்களை உறுதிப்படுத்தும் கூட்டங்களை நடாத்துதல் மற்றும் தேசிய குறிக்கோள்களுக்கும் தேவைகளுக்கும் அமைவான பெறுபேறுகளைப் பெறல்

நிதி பயன்படுத்தப்படுவதை கண்காணிப்பதற்கு முன்னேற்ற மீளாய்வுக் கூட்டங்களை நடாத்துதல்

கல்வி முன்னேற்றத்தின் மீதான நீண்டகால பதிவுகளை உறுதிப்படுத்துவதற்காக மின்-தரவுத் தளத்தை அபிவிருத்தி செய்தலும் பேணலும்

கல்வின் நிலை மீதான இற்றைய தகவல்களுடன் கல்வி முன்னேற்றத்தைப் பதிப்பித்தல்.

பார்வை மற்றும் பணி

தூரநோக்கு

இலங்கையின் பொதுக் கல்வித் திட்டத்தில் ஒப்புரவு, சமத்துவம் மற்றும் வினைத்திறனை உறுதிப்படுத்துற்கு மிகச் சரியான திட்டமிடல் பண்பாட்டையும் கொள்கைச் சட்டகத்தையும் உருவாக்கல்

பணிக்கூற்று

பொதுக் கல்வித் திட்டம் அரசின் கொள்கைகளுக்கு அமைய ஒப்புரவு, சமத்துவம் மற்றும் வினைத்திறனை உறுதிசெய்யும் செய்வினையுடைய கொள்கைகளை அடையாளம் காணல்

கிளையின் பணிகள்

தற்போதுள்ள கல்விக் கொள்கைகளை பகுப்பாய்தலும் விரித்துரைத்தலும்:


- ஒப்புரவு, சமத்துவம் மற்றும் வினைத்திறன் மீதான கொள்கைகளின் திருத்தங்களை அபிவிருத்தி செய்தல், எண்பித்தல் மற்றும் அடையாளம் காணல், மேலும் அடையாளம் காணப்பட்ட பிரதானமாக காணப்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை நீக்குவதற்கு கொள்கைகளைப் பகுப்பாய்வு செய்தல்

பார்வை மற்றும் பணி

தூரநோக்கு

தேசிய அடையாளத்தை தக்கவைத்துள்ளதும் பன்னாட்டு மட்டத்தில் இலங்கையின் நம்பகத் தன்மையையும் பரவச் செய்யும் எதிர்காலத்துக்கான குடிமக்கள் தலைமுறையை வழங்கல்

பணிக்கூற்று

தனியார் பாடசாலைகளின் தர உறுதிபாடு ஊடாக தரமான கல்வியை வழங்க உதவுதல் அத்துடன் நாட்டின் பிள்ளைகள் கல்வியின் உச்ச பெறுமதியை விளைவிக்க வாய்ப்பளித்தல்

கிளையின் பணிகள்


- ஆசிரியர்களின் நியமனங்களை / ஓய்வு பெறுதலை அங்கீகரித்தல்

- வெளிநாட்டு விடுப்பு, கற்கை விடுப்பு மற்றும் மருத்துவ விடுப்பை அங்கீகரித்தல்

- சேவை நீடிப்பை அங்கீகரித்தல் / பொருத்தமான ஆசிரியர் பணியாற்றொகுதியை அங்கீகரித்தல்

- அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் பாடசாலைகளில் கல்வித் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு தேவையான வழிகாட்டலையும் அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்கல்

- தனியார் பாடசாலைகளைக் கண்காணித்தலும் தேவையானபோது மேற்பார்வை செய்தலும்

பார்வை மற்றும் பணி

தூரநோக்கு

ஐக்கிய நாடுகளின் அமைப்பின் சட்டங்களால் தேசிய இனம், பால், மொழி, சமயம் மற்றும் இன்ன பிற வேறுபாடுகள் இல்லாத மனிதத்துவத்துக்காக, அங்கீகரிக்கப்பட்ட நீதி, சட்டம், நிர்வாகம், மனித மற்றும் அடிப்படை உரிமைகளுக்காக, பன்னாட்டு அங்கீகாரத்தை மேலும் அபிவிருத்தி செய்வதற்காக, கல்வி, விஞ்ஞான மற்றும் பண்பாடு மற்றும் தொடர்பாடல் ஊடாக மக்களிடையே இணக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக, மனிதத்துவ அபிவிருத்தி, சமாதானப் பாதுகாப்பு, சுதந்திரம் மற்றும் நலனோம்புதலுக்கு, ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, விஞ்ஞான மற்றும் பண்பாட்டு அமைப்பின் நிகழ்ச்சிகளில் பங்குபற்றுவதன் ஊடாக பங்களிப்பு செய்தல்.

பணிக்கூற்று

சகல மெய்யியல்களுக்கும் பங்களிப்பு செய்வதற்காக UNESCOவின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பு மையமாகச் செயற்படல்

கிளையின் பணிகள்

பணிக்கூற்று

பணிக்கூற்று

பொதுக் கல்வித் தகவல்களை திரட்டுதல், இற்றைப்படுத்தல் மற்றும் கல்வி அமைச்சின் பணிக்குறிக்கோளை அடைவதற்காக சம்பந்தப்பட்ட பங்குதாரர்களுக்கு அவற்றை வழங்குதல்

TOP