ආයතන අංශය

ඒ.ජේ.එස්.එස්.එදිරිසූරිය මහතා

අතිරේක ලේකම් (ආයතන)

 

 

 

 

ශාඛාවේ කාර්යයන්

ගුරු සේවයේ අන්තර්ග්‍රහණය, උසස්වීම්, විශ්‍රාම ගැන්වීම්, වැටුප් පිළිබද පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්, පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු වෙත උපදෙස් ලබා දීම

ගුරු සේවයේ ජාතික පාසල්වල සිට තාවකාලිකව/ස්ථීරව මුදා හැරීම් කිරීම


* ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය * ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව

* ස්වේච්ඡා සේනා

* ජනාධිපති විසින් පත් කරන ලද කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම

* විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලද විශ්වවිද්‍යාල තනතුරක්

* රාජ්‍ය සහයෝගීතාව

* රජයේ ව්‍යාපෘති

* රජයේ සමාගම්

* ආණ්ඩුව සඳහා 50% කට වැඩි කොටස් සහ පරිපාලනයක් සහිත සමාගමක්

* අනුමත සාමාජික සංඛ්‍යාව සමග රාජ්‍ය අංශයේ වෘත්තීය සමිති තනතුරක්

* අනුමත සාමාජික සංඛ්‍යාව සහිත රාජ්‍ය අංශයේ ශුභසාධක සමිතියේ තනතුරක්

ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ කටයුතු, ගුරු සේවයට අදාළ චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීම හා ඒ පිළිබඳ කටයුතු

ජාතික පාසල් ගුරුවරුන්ගේ පත් කිරීම්, නැවත සේවයේ පිහිටුවීම් ඇතුලු ආයතනික කටයුතු කිරීම

මානව හිමිකම්, ඔම්බුඩ්ස්මන්, මහජන පෙත්සම් ආදී බාහිර ආයතන වෙත ගුරු සේවය සම්බන්ධ ගැටලුවල දී පිළිතුරු සැපයීම

TOP