අනධ්‍යයන හා ඒකාබද්ධ සේවා

ආර්.බී. ගන්කේවල

අතිරේක ලේකම් (අනධ්‍යයන හා ඒකාබද්ධ සේවා)

දැක්ම සහ මෙහෙවර

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය තුළ ඉහල ගුණාත්මකභාවය රඳවා ගැනීම උදෙසා ගුණාත්මකව හා කාර්යක්ෂමව දීප ව්‍යාප්ත හා ඒකාබද්ධ සේවාවන්ට අයත් සේවාවන්හි මානව සම්පත් කළමනාකරණයක් පවත්වා ගැනීම.

මෙහෙවර

දීප ව්‍යාප්ත හා එකාබද්ධ සේවාවන්ට අයත් නිලධාරින්ගේ ආයතනික කටයුතු කාර්යක්ෂමව හා නිවැරදිව ඉටු කිරීම තුළින් වඩා ගුණාත්මක හා කාර්යක්ෂම සේවාවක් සැපයීම.

ශාඛාවේ කාර්යයන්

අවශ්‍යතාවය අනුව අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව සපුරාලීම තහවුරු කරනු වස් දීප ව්‍යාප්ත සේවා (ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය හැර) හා ඒකාබද්ධ සේවා (අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය හා ඒ යටතේ පවතින ජාතික පාසල්, ජාතික විද්‍යා පීඨ, ගුරු විද්‍යාල) නිලධාරීන්ගේ අනුමත සේවක සංඛ්‍යා තනතුරු යාවත්කාලින කිරීම හා එකී අනුමත කාර්යමණ්ඩල පිලිබඳ සංශෝධන අවැසි කල්හි ඒ සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම.

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පිළිබඳ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ තීරණ හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු ක්‍රියාත්මක කිරීම.

කාර්යමණ්ඩල තොරතුරු යාවත්කාලින කිරීම හා වාර්තා සැකසීම, ශාඛාවට අදාළ අයවැය ඇස්තමේන්තු සැකසීම, විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම, මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව, පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් (ඔම්බුඩ්ස්මන්) කාර්යාලය හා අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසන් සභාව වෙතින් ලැබෙන ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැකසීම.

උක්ත සේවාවන්ට අයත් නිලධාරීන්ගේ පත්වීම් ස්ථිර කිරීම, උසස් වීම, කාර්යක්ෂමතා කඩයිම් පරීක්ෂණයෙන් නිදහස් කිරීම, විශ්‍රාම ගැනීම හා අනෙකුත් අදාළ ආයතනික කරුණු සම්බන්ධයෙන් අදාළ නිර්දේශ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයට හා රාජ්‍ය සේවා කොමිසන් සභාවට ලබා දීම.

රියදුරු හා කාර්යාල සේවක සේවයට අදාළ බඳවා ගැනීම් සඳහා ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය මත කටයුතු කිරීම.

ඉහත සේවාවන්ට අයත් නිලධාරීන්ගේ පුද්ගලික ලිපි ගොනු නඩත්තු කිරීම හා අදාළ කරුණු යාවත්කාලින කිරීම.

උක්ත නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් යාවත්කාලින වූ දත්ත පද්ධති පවත්වා ගැනීම.

අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින ව්‍යවස්ථාපිත /ව්‍යවස්ථාපිත නොවන ආයතන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.

දැක්ම සහ මෙහෙවර

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතියේ උන්නතිය උදෙසා ගුණාත්මක හා කාර්යක්ෂම අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩලයක් මගින් මානව සම්පත් කළමනාකරණය පවත්වා ගැනීම.

මෙහෙවර

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයයේ හා ඒ යටතේ ක්‍රියාත්මකවන ජාතික පාසල්, ගුරු අභ්‍යාස විද්‍යාල, ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨ හා ගුරු මධ්‍යස්ථානයන්හි අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩල හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට ඵලදායි හා ගුණාත්මක සේවාවක් සැපයීම

ශාඛාවේ කාර්යයන්

අනධ්‍යයන කාර්යමණ්ඩල සඳහා අදාළ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු හා අනුයුක්ත කිරීම් සිදු කිරීම.

කාර්යමණ්ඩල තොරතුරු යාවත්කාලින කිරීම හා වාර්තා සැකසීම, ශාඛාවට අදාළ අයවැය ඇස්තමේන්තු සැකසීම, විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම, මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව, පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් (ඔම්බුඩ්ස්මන්) කාර්යාලය, අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසන් සභාව හා පාර්ලිමේන්තුව වෙතින් ලැබෙන ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැකසීම.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ කාර්යමණ්ඩල පත්කිරීම්, ශ්‍රේණිගත උසස් කිරීම්, විශ්‍රාම ගැන්වීම්, සේවය අවසන් කිරීම් හා ඉඩම් සම්බන්ධ කටයුතුවලට අදාළ අවශ්‍යතා ඉටුකිරීම හා රාජ්‍ය සේවා අර්ථසාධක අරමුදල් ලබා දීම.

ඉහත සේවාවන්ට අයත් නිලධාරීන්ගේ පුද්ගලික ලිපි ගොනු නඩත්තු කිරීම හා අදාළ කරුණු යාවත්කාලින කිරීම.

උක්ත නිලධාරීන් හා සම්බන්ධ යාවත්කාලින වූ දත්ත පද්ධති පවත්වා ගැනීම.

TOP