අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා සබැඳි අනුබද්ධ ආයතන

 • විභාග දෙපාර් තමේන්තුව
 • අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර් තමේන්තුව
 • ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය
 • ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨ
 • ගුරු විද්‍යාල
 • ශ්‍රී ලංකා යුනෙස්කෝ ජාතික කොමිසම
 • ශ්‍රී ලංකා ග්‍රන්ත සංවර් ධන මණ්ඩලය
 • රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව
 • අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ කාර් යාල
 • ජාතික අධ්‍යාපන කොමිශන් සභාව
 • ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය
 • පිරිවෙන් අධ්‍යාපන මණ්ඩලය
 • ජාතික ව්‍යාපාර කළමානාකාරීත්ව ආයතනය හා අනුබද්ධ ආයතන
 • වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය
 • ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතනය(සාගර විශ්ව විද්‍යාලය )
 • ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය
 • ජාතික ආධුනිකත්ව හා කර් මාන්ත පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය
 • ලංකා ජර් මානු කාර් මික අභ්‍යාස ආයතනය
 • කාර් මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර් තමේන්තුව
 • ජාතික මුලික අධ්‍යයන ආයතනය
 • ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම
 • ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඉංජිනේරු පර් යේෂණ සහ සංවර් ධන මධ්‍යස්ථානය
 • ශ්‍රී ලංකා ජාතික පර් යේෂණ සභාව
 • තෘතීයික හා වෘත්තිය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව
 • ජාතික විද්‍යා පදනම
 • ශ්‍රි ලංකා ග්‍රහලෝකාගාරය
 • නවීන තාක්ෂණ පිළිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය
 • ජාතික නවෝත්පාදන නියෝජ්‍යායතනය
 • සිමාසහිත නිපුණතා සංවර් ධන අරමුදල
 • ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන් පිළිබඳ අරමුදල
 • ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිෂන් සභාව
 • ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් නැනෝ ටෙක්නොලොජි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්
 • ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් බයෝ ටෙක්නොලොජි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්
 • විදාතා මධ්‍යස්ථාන
 • විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව
 • විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව යටතේ ඇති සියලු රාජ්‍යය විශ්ව විද්‍යාල,පශ්චාත් උපාධි ආයතන හා අනෙකුත් ආයතන
 • බුද්ධශ්‍රාවක භික්ෂු විශ්ව විද්‍යාලය
 • බෞද්ධ හා පාලි විශ්ව විද්‍යාලය
 • ශ්‍රි ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය
TOP