දුරකථන නාමාවලිය

DESIGNATIONNameDIRECTEXTFAX
ගරු. අධ්‍යාපන ඇමතිගරු සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත+94 112 784 8321333+94 112 784 825
පෞද්ගලික ලේකම්එස්. ඒ. ඩී. සමින්ද ලක්මාල් මහතා+94 112 784 7241363+94 112 784 825
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්එස් කේ සිරිල් සූදුවෙල මහතා+94 112 784 8481127+94 112 784 825
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්කේ. ග්‍රේෂන් අල්විස් මහතා+94 112 515 208+94 112 682 612
මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි+94 112 784 8321362+94 112 784 825
මාධ්‍ය ලේකම්එච් ටී කුෂාන් සමීර මහතා+94 112 784 9861361+94 112 784 869
මාධ්‍ය ඒකකය+94 112 784 1611365 / 1385+94 112 784 869

පුද්ගලික සහකරු
+94 112 784 8221126+94 112 784 825
ඇමති කාර්යාලය+94 112 784 0921383+94 112 784 825
සම්බන්ධීකරණ ශාඛාව1130
DESIGNATIONDIRECTEXTFAX
අධ්යාපන ලේකම්+94 112 784 8111336+94 112 785 162
සම්බන්ධීකරණ ලේකම් +94 112 784 8111337+94 112 785 162
ශාඛාව+94 112 784 8111360+94 112 785 162
DESIGNATIONDIRECTEXTFAX
අතිරේක ලේකම් (පාලන)+94 112 784 8141225 / 1280+94 112 785 491
අතිරේක ලේකම් (අනධ්‍යයන සහ ඒකාබද්ධ සේවා)+94 112 784 8641245+94 112 784 864
අතිරේක ලේකම් (අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධන)+94 112 785 8741111 / 1172+94 112 785 874
අතිරේක ලේකම් (ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් සහ කාර්ය සාධන සමාලෝචනය)+94 112 785 8741338+94 112 785 874
අතිරේක ලේකම් (අධ්‍යාපන සේවා ආයතනය)+94 112 784 8131218+94 112 787 383
අතිරේක ලේකම් (ප්‍රසම්පාදන සහ ඉදිකිරීම්)+94 112 076 7651515 / 1555+94 112 076 766
අතිරේක ලේකම් (පාසල් කටයුතු)+94 112 784 9901112+94 112 784 990

අතිරේක ලේකම් (ආයතන)
+94 112 784 1391117+94 112 784 819
DESIGNATIONDIRECTEXTFAX
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පරිපාලන)+94 112 787 9621237+94 112 787 962
ජ්යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ඒකාබද්ධ සේවය)+94 112 784 8261282+94 112 784 846
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ප්‍රසම්පාදන සහ පාසල් සැපයුම්)+94 112 785 5041545+94 112 785 504
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ඒකාබද්ධ නොවන සේවා)+94 112 784 7161210+94 112 784 716
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (විනය සහ විමර්ශන)+94 112 784 8461229+94 112 784 826
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (අධ්‍යාපන සේවා ආයතන)+94 112 786 6741296+94 112 786 674

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ගුරු ආයතන)
+94 112 784 8191257+94 112 784 819
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සහ ඉඩම් ශාඛාව)+94 112 784 8771209+94 112 784 877
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අතිරේක ලේකම්+94 112 784 8141225 / 1280+94 112 785 491
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පරිපාලන)+94 112 787 9621237+94 112 787 962
සහකාර ලේකම් (පරිපාලන සහ ඉඩම)+94 112 784 8241211+94 112 786 672
පරිපාලන නිලධාරි+94 112 784 1951204
ශාඛාව1230
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්+94 112784 8261282+94 112 784 826
සහකාර ලේකම්+94 112 784 5331227
පරිපාලක නිලධාරී+94 112 785 2391216
ශාඛාව1235
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්+94 112 784 7161210+94 112784 716
සහකාර ලේකම්+94 112 784 7941291
පරිපාලක නිලධාරී+94 112 785 8671208
ශාඛාව1235
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්+94 112 784 8461229+94 112 784 846
සහකාර ලේකම්+94 112 784 8491215
ශාඛාව1217
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
සහකාර ලේකම්+94 112 784 8291233
පරිපාලක නිලධාරී+94 112 784 8621213
ප්‍රවාහන නිලධාරි1232
ශාඛාව1901
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්+94 112 784 090
සහකාර ලේකම්+94 112 784 090
ශාඛාව1214
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
නිවාඩු ශාඛාව1236
තැපැල් ශාඛාව1006
Risograph ඒකකය1220
මධ්‍යම වාර්තා කාමරය1030
මධ්‍යම පුස්තකාලය1524
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
පරිවර්තක1934
පරිවර්තක1932
පරිවර්තක1976
පරිවර්තක1934
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
සහකාර ලේකම්+94 112 786 2531299
ගණකාධිකාරී+94 112 786 2531294+94 112 784 564
ශාඛාව1254 / 1221
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
සහකාර ලේකම්+94 112 784 8491215
ශාඛාව1217
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
සහකාර අධ්‍යක්ෂ+94 112 785 818
+94 113 093 070
+94 113 093 071
1375+94 112 785 818
හොට් ලයින්1988
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
ගොඩනැගිලි කළමනාකරු+94 112 784 8501007+94 112 784 850
ශාඛාව1005
vvv
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
නීති නිලධාරි+94 112 784 8231348+94 112 784 823
නීති නිලධාරි1373
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අතිරේක ලේකම්+94 112 784 8631111 / 1172+94 112 784 863
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 786 1171239+94 112 786 117
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1276
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (දෙමළ භාෂාව)+94 112 177 3931200
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සිංහල භාෂාව)+94 112 787 0371201
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (දෙමළ භාෂාව)+94 112 784 1761203
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සමාජ විද්‍යා ඒකකය)+94 112 784 2431276
ශාඛාව1202
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1155
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 786 0621159+94 112 786 062
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 786 0621131
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1158
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
ශාඛාව1156
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 8511157+94 112 784 851
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1145
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1147
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1146
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1943
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1905
ශාඛාව1151
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 8081188+94 112 784 808
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 785 0701192
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1191
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1189
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1190
ශාඛාව1193
DESIGNATIONDIRECTEXTFAX
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 8441250+94 112 787 596
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 787 5961224
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1224
ශාඛාව1226
DESIGNATIONDIRECTEXTFAX
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 2591183+94 112 784 259
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංගීතය)1186
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (නර්තන)1173
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (නාට්‍ය සහ රංග කලාව)1174
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (බටහිර සංගීතය)1185
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(චිත්‍ර)1186
ශාඛාව1187
DESIGNATIONDIRECTEXTFAX
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 8101133+94 112 784 810
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (බුද්ධාගම)
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (VALUES)+94 112 784 0281143
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (බුද්ධාගම)1105
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (හින්දු)
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (කතෝලික)1106
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (මුස්ලිම්)
ශාඛාව1150
DESIGNATIONDIRECTEXTFAX
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 785 8041002+94 112 7785 804
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1018+94 112 785 622
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1063
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1949
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1027
ව්‍යාපෘති සහකාර1033
ශාඛාව1029 / 1064
DESIGNATIONDIRECTEXTFAX
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 787 8741148+94 112 7785 804
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1153+94 112 785 622
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1149
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1175
ශාඛාව1176
DESIGNATIONDIRECTEXTFAX
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 0151135+94 112 784 015
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 785 1901140
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1138
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1140
ශාඛාව1139
DESIGNATIONDIRECTEXTFAX
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 177 3791136+94 112 784 015
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1107
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1137
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1125
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
ශාඛාව1180
DESIGNATIONDIRECTEXTFAX
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 787 3821045+94 112 787 382
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 2551043
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1044
ශාඛාව1042
DESIGNATIONDIRECTEXTFAX
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 786 0311109
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1111
DESIGNATIONDIRECTEXTFAX
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 8741164+94 112 784 874
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1100
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1102
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1103
ශාඛාව1101
තනතුරදුරකථන අංකයතනතුරෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 8371303+94 112 075 854
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1319
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1372
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1322
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1324
රසායනාගාරය1384
ශාඛාව1318
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 785 8211410+94 112 785 821
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1425
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1426
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1439+94 112 784 336
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1489
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1436
තොරතුරු සහ සන්නිවේදන ශාඛාව1407
පරිගණක අලුත්වැඩියා ඒකකය+94 112 784 2541467 / 1402
ජාල මෙහෙයුම් ඒකකය+94 112 784 3361430 / 1412
වෙබ් අන්තර්ගත කළමනාකරණ ඒකකය1450
තනතුරදුරකථන අංකයතනතුරෆැක්ස්
අතිරේක ලේකම්+94 112 785 8741338+94 112 785 874
තනතුරදුරකථන අංකයතනතුරෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 786 1821327+94 112 786 182
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1328
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1357
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1357
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1377
ශාඛාව1326/1329
තනතුරදුරකථන අංකයතනතුරෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 785 0711382+94 112 785 071
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1304
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1366

ශාඛාව1346
තනතුරදුරකථන අංකයතනතුරෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 787 1361334+94 112784 716
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1345
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1325
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
ශාඛාව1330
තනතුරදුරකථන අංකයතනතුරෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 9571386+94 112 784 957
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1369
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1347
ශාඛාව1388
තනතුරදුරකථන අංකයතනතුරෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 5651341+94 112 784 565
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1342
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1344
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1343
ශාඛාව1343
තනතුරදුරකථන අංකයතනතුරෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 785 4761315+94 112 785 476
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1316
ශාඛාව1317
තනතුරදුරකථන අංකයතනතුරෆැක්ස්
ජ්යෙෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛනඥ+94 112 785 5661332+94 112 785 566
සංඛ්‍යාලේඛනඥ1924
සංඛ්‍යාලේඛනඥ1902
සංඛ්‍යාලේඛනඥ1339
සංඛ්‍යාලේඛන නිලධාරි1340
පරිගණක කාමරය1378
ශාඛාව1933
තනතුරදුරකථන අංකයතනතුරෆැක්ස්
සහකාර ලේකම්+94 112 786 2531299
ගණකාධිකාරී+94 112 786 2531294+94 112 784 564
ශාඛාව1254 / 1221
තනතුරදුරකථන අංකයතනතුරෆැක්ස්
Program Head+94 112 784 8681523+94 112 784 362
Program Head Office1535
Monitoring & Evaluation Specialist1540
1539
SMTSU Office1538
තනතුරදුරකථන අංකය
අභ්‍යන්තර දිගුව
ෆැක්ස්
අතිරේක ලේකම්+94 112 784 8131218+94 112 787 383
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්+94 112 786 6741296+94 112 786 674
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
සහකාර ලේකම්+94 112 787 3301260+94 112 787 330
සහකාර ලේකම් (වැඩබලන)
පරිපාලන නිලධාරී1925
ශාඛාව1261
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
සහකාර ලේකම්+94 112 787 0831262
ශාඛාව1223
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
සහකාර ලේකම්+94 112 784 8271259
සහකාර ලේකම්+94 112 786 2521206
ශාඛාව1269
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අතිරේක ලේකම්+94 112 076 7651515 / 1555+94 112 076 766
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්+94 112 785 5041545+94 112 785 504
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී+94 112 786 6091930+94 112 784 812
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
ගණකාධිකාරී+94 112 785 5731532+94 112 785 573
ශාඛාව1530 / 1916
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 8381517+94 112 786 748
ශාඛාව1516 / 1514
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අතිරේක ලේකම්+94 112 784 9901112+94 112 784 990
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 786 3671242+94 112 785 643
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1287
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1244
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1954
ශාඛාව1246
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 8451166+94 112 784 845
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1169
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1170
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1168
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1154
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1195
ශාඛාව1171
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
ප්‍රධාන කොමසාරිස් (ගුරු අධ්‍යාපන)+94 112 784 8161355+94 112 784 816
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 3351478
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 8181354
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1364
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1356
ශාඛාව1358
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 6181349+94 112 784 618
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1350
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1351
ශාඛාව1352
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 786 0131444+94 112 786 013
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1443
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1422
සම්මන්ත්‍රණ ශාලව
ශාඛාව1441
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 8411951+94 112 784 841
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 787 3341491
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 787 3341480
ශාඛාව1480
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
ලේකම්+94 112 784 8391511+94 112 784 839
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1509
ශාඛාව1508
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
සභාපති+94 112 787 8151960
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 787 814
ලේකම්+94 112 787 814+94 112 787 814
ශාඛාව1124
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 8471247+94 112 784 847
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1249
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1248
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1248
ශාඛාව1255
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 785 8661160
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 8731198+94 112 785 866
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1163
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1161
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1162
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1199
ශාඛාව1160
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 787 622
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 075 7171536
ශාඛාව1520


තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 786 6841544
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1544
ශාඛාව


තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 8721177+94 112 784 872
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1178
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 1631194
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1194
සුරක්ෂා ශාඛාව+94 112 787 9791177
ශාඛාව1178
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 787 6641536
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 787 6641536
ශාඛාව1510
DESIGNATIONDIRECTEXTFAX
අතිරේක ලේකම්+94 112 784 8131218+94 112 787 383
DESIGNATIONDIRECTEXTFAX
ජ්යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්+94 112 784 8191257+94 112 784 819
සහකාර ලේකම්+94 112 785 6341234
සහකාර ලේකම්+94 112 786 7491399
සහකාර ලේකම්+94 112 785 258
සහකාර ලේකම්+94 112 784 843
ශාඛාව1256
DESIGNATIONDIRECTEXTFAX
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 785 2601286
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1196
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ+94 112 784 4341270+94 112 784 991
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ1270
ශාඛාව1271 / 1272
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුව
ෆැක්ස්
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (මූල්‍ය සහ ගිණුම්)+94 112 787 8851212+94 112 787 885
ගණකාධිකාරී (වත්කම් කළමනාකරණය සහ ජාතික පාසල් මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් අධීක්ෂණය)+94 112 786 7511486+94 112 786 751
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
ගණකාධිකාරී+94 112 784 1621458+94 112 784 162
ශාඛාව1462
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
ගණකාධිකාරී+94 112 787 5781469+94 112 787 578
ශාඛාව1469
තනතුරදුරකථන අංකයඅභ්‍යන්තර දිගුවෆැක්ස්
ගණකාධිකාරී+94 112 785 6361445+94 112 785 636
ශාඛාව1446
ගබඩා1038
ප්‍රධාන / ලිපි ද්‍රව්‍ය1001
තනතුරදුරකථන අංකය
අභ්‍යන්තර දිගුව
ෆැක්ස්
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී+94 112 786 3841015
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී+94 112 784 8301475+94 112 784 830
තනතුරදුරකථන අංකය
අභ්‍යන්තර දිගුව
ෆැක්ස්
ගණකාධිකාරී+94 112 784 8311066+94 112 784 831
ශාඛාව1470
තනතුරදුරකථන අංකය
අභ්‍යන්තර දිගුව
ෆැක්ස්
ගණකාධිකාරී+94 112 784 8331456+94 112 784 833
ශාඛාව1447
තනතුරදුරකථන අංකය
අභ්‍යන්තර දිගුව
ෆැක්ස්
ගණකාධිකාරී (ගෙවීම්)+94 112 784 8341423+94 112 784 834
ගණකාධිකාරී (වැටුප් / අත්තිකාරම්)+94 112 785 2631424
මුල්‍ය සහකාර1417
Shroff1429
Cheque issuing Section1433 / 1401
ශාඛාව1434 / 1418 /1431
තනතුරදුරකථන අංකය
අභ්‍යන්තර දිගුව
ෆැක්ස්
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක+94 112 784 8211406
ගණකාධිකාරී+94 112 785 3891408+94 112 785 389
මාණ්ඩලික සහකාර1404
ශාඛාව1486
තනතුරදුරකථන අංකය
අභ්‍යන්තර දිගුව
ෆැක්ස්
විගණන අධිකාරී+94 112 785 0631415+94 112 785 063
ශාඛාව1413
TOP