විද්‍යා ශාඛාව

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව බහුවරණ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රය​ උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ පිළිතුරු පත්‍රය Part B උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව ආදර්ශ පිළිතුරු පත්‍රය Part C
උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව බහුවරණ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව බහුවරණ ආදර්ශ පිළිතුරු පත්‍රය​ උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව බහුවරණ පිළිතුරු පත්‍රය
බහුවරණ සංශෝධිත 04 වන ප්‍රශ්නය සහ පිළිතුර ව්‍යුහගත රචනා ​​ රචනා බහුවරණ – පිළිතුරු ​​​​​ව්‍යුහගත රචනා – පිළිතුරු රචනා – පිළිතුරු​​

විද්‍යාව

​ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟය-2019 ජාතික මට්ටම ප්‍රශ්න පත්‍රය – විද්‍යාව I පත්‍රය ​ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟය-2019 ජාතික මට්ටම ප්‍රශ්න පත්‍රය – විද්‍යාව II පත්‍රය ​ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟය-ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය උපදෙස් සහ පුහුණු අත් පොත​ විද්‍යාගාර පරිපාලනය specification chemicals standard equipment list ක්ෂේත්‍ර මධ්‍යස්ථාන ​​​
TOP