ගණිත ශාඛාව

සංයුක්ත ගණිතය I සංයුක්ත ගණිතය II ආදර්ශ පිළිතුරු පත්‍රය I ආදර්ශ පිළිතුරු පත්‍රය II
අ.පො.ස (උ.පෙළ) සංයුක්ත ගණිතය උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ ප්‍රශ්න පත්‍රය I කොටස අ.පො.ස (උ.පෙළ) සංයුක්ත ගණිතය උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ ප්‍රශ්න පත්‍රය II කොටස අ.පො.ස (උ.පෙළ) සංයුක්ත ගණිතය උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ ලකුණු ලබා දීමේ පටිපාටිය ප්‍රශ්න පත්‍රය I කොටස අ.පො.ස (උ.පෙළ) සංයුක්ත ගණිතය උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ ලකුණු ලබා දීමේ පටිපාටිය ප්‍රශ්න පත්‍රය II කොටස
1 වීඩියෝව මෙතැනින් ගන්න 2 වීඩියෝව මෙතැනින් ගන්න 3 වීඩියෝව මෙතැනින් ගන්න 4 වීඩියෝව මෙතැනින් ගන්න 5 වීඩියෝව මෙතැනින් ගන්න 6 වීඩියෝව මෙතැනින් ගන්න 7 වීඩියෝව මෙතැනින් ගන්න 8 වීඩියෝව මෙතැනින් ගන්න 9 වීඩියෝව මෙතැනින් ගන්න 10 වීඩියෝව මෙතැනින් ගන්න 11 වීඩියෝව මෙතැනින් ගන්න 12 වීඩියෝව මෙතැනින් ගන්න 13 වීඩියෝව මෙතැනින් ගන්න 14 වීඩියෝව මෙතැනින්
6 ශ්‍රේණිය 7 ශ්‍රේණිය 8 ශ්‍රේණිය 9 ශ්‍රේණිය 10 ශ්‍රේණිය 11 ශ්‍රේණිය

ICMME -2021 අදාළ වීඩියෝ

Inauguration Geogebra Data Analysis
International Conference on Mathematics @ Mathematics Education -IC MME – 2021 – ඔක්තෝබර් 08 සහ 09 Workshop for School Teacher – 2021 ඔක්තෝබර් 08
1 ශ්‍රේණිය 2 ශ්‍රේණිය 6 ශ්‍රේණිය 7 ශ්‍රේණිය 8 ශ්‍රේණිය 9 ශ්‍රේණිය 10 ශ්‍රේණිය
TOP