වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයන ශාඛාව

ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය බහුවරණ ප්‍රශ්න ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය රචනාමය ප්‍රශ්න ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය රචනාමය ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු
හැඳින්වීම සිංහල මාධ්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍ර සිංහල මාධ්‍ය ප්‍රශ්න පිළිතුරු Introduction Tamil Medium Questions Tamil Medium Answers
1. ආර්ථික පද්ධතියක මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න ආර්ථික පද්ධතියක මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න – බහුවරණ ප්‍රශ්න ආර්ථික පද්ධතියක මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න – බහුවරණ ප්‍රශ්න පිළිතුරු ආර්ථික පද්ධතියක මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න – ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න ආර්ථික පද්ධතියක මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න – ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න පිළිතුරු 2. ඉල්ලුම, සැපයුම, නම්‍යතාවය හා වෙළඳපොල සමතුලිතතාවය ඉල්ලුම, සැපයුම, නම්‍යතාවය හා වෙළඳපොල සමතුලිතතාවය – බහුවරණ
හැඳින්වීම නිපුණතාවය 01 – බහුවරණ ප්‍රශ්න නිපුණතාවය 1 – බහුවරණ පිළිතුරු නිපුණතාවය 02 – බහුවරණ ප්‍රශ්න නිපුණතාවය 02 – බහුවරණ පිළිතුරු නිපුණතාවය 03 – බහුවරණ ප්‍රශ්න නිපුණතාවය 03 – බහුවරණ පිළිතුරු නිපුණතාවය 04 – බහුවරණ ප්‍රශ්න නිපුණතාවය 04 – බහුවරණ පිළිතුරු නිපුණතාවය 4 – ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න නිපුණතාවය 4 – ව්‍යුහගත පිළිතුරු නිපුණතාවය 5 – බහුවරණ
10 – ශ්‍රේණිය ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය (සිංහල මාධ්‍ය) පාඩම – 1 – ප්‍රශ්න පාඩම – 1 – පිළිතුරු පාඩම – 2 – ප්‍රශ්න පාඩම – 2 – පිළිතුරු පාඩම – 3 – ප්‍රශ්න පාඩම – 3 – පිළිතුරු පාඩම – 4 – ප්‍රශ්න පාඩම – 4 – පිළිතුරු පාඩම – 5 – ප්‍රශ්න පාඩම – 5
11 – ශ්‍රේණිය ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය (සිංහල මාධ්‍ය) පාඩම – 1 – ප්‍රශ්න පාඩම – 1 – පිළිතුරු පාඩම – 2 – ප්‍රශ්න පාඩම – 2 – පිළිතුරු පාඩම – 3 – ප්‍රශ්න පාඩම – 3 – පිළිතුරු පාඩම – 4 – ප්‍රශ්න පාඩම – 4 – පිළිතුරු පාඩම – 5 – ප්‍රශ්න පාඩම – 5
10 – ශ්‍රේණිය ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය (සිංහල මාධ්‍ය) පාඩම – 1 – ප්‍රශ්න පාඩම – 1 – පිළිතුරු පාඩම – 2 – ප්‍රශ්න පාඩම – 2 – පිළිතුරු පාඩම – 3 – ප්‍රශ්න පාඩම – 3 – පිළිතුරු පාඩම – 4 – ප්‍රශ්න පාඩම – 4 පිළිතුරු පාඩම – 5 – ප්‍රශ්න පාඩම – 5
11 – ශ්‍රේණිය ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය (සිංහල මාධ්‍ය) පාඩම – 1 – ප්‍රශ්න පාඩම – 1 – පිළිතුරු පාඩම – 2 – ප්‍රශ්න පාඩම – 2 – පිළිතුරු පාඩම – 3 – ප්‍රශ්න පාඩම – 3 – පිළිතුරු පාඩම – 4 – ප්‍රශ්න පාඩම – 4 – පිළිතුරු පාඩම – 5 – ප්‍රශ්න පාඩම –
TOP