පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ශාඛාව

පර්යේෂණ සතියේ දින දීර්ඝ කිරීමේ ලිපිය මූලික වැඩසටහන පිළිබඳ ආවරණ ලිපිය හා උපදෙස් පත්‍රිකාව කලාප පළාත් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන්ගේ ලේඛනය – ඇමුණුම 01​​​​ සහතික පත්‍ර ආකෘති – පාසල් මට්ටම සහතික පත්‍ර ආකෘති – කලාප මට්ටම​​​ සිසු පර්යේෂකයෝ වැඩසටහන පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනේ වීඩියෝ පටය සිසු පර්යේෂකයෝ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් සකස් කරන ලද ‘විනූගේ කථාව’ පිළිබඳ වීඩියෝ පටය
TOP