ගුරු ස්ථානමාරු

• පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් ජාතික පාසල් සේවයට ස්ථාන මාරූවීමට අදාළ පළාත තුල අනුමත ඉල්ලුම්පත්‍රය පිටපත් 05කින් විදුහල්පතිගේ නිර්දේශය සහිතව කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය

• කලාප/පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ/ පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ නිර්දේශ සහිතව පළාත් රාජ්‍ය සේවක කොමිසම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය

• පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිසම විසින් පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් නිදහස් කිරිමට එකගතාවය දැන්විය යුතුය

• ජාතික පාසල් සේවය සඳහා බඳවාගැනීමට එකගතාවය දැක්විය යුතුය

• පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් නිදහස් කර එවීම

• ජාතික පාසල් සේවය සඳහා ස්ථාන ගත කිරීම

• ජාතික පාසලක අවම වශයෙන් අවුරුදු 07ක් සේවය කළ යුතු ය.

• විනය විමර්ශන, විගණන විමසුම් නොතිබිය යුතු ය.

• ජාතික පාසලකින් පළාත් රාජ්‍ය සේවයට ස්ථාන මාරූ කිරීමේ අයදුම්පත්‍රයක් විදුහල්පතිගේ නිර්දේශය සහිතව පිටපත් 04කින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

• පළාත් රාජ්‍ය සේවයට නිදහස් කිරිමට අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ අනුමැතිය තිබිය යුතු ය.

• පළාත් රාජ්‍ය සේවයට බඳවාගැනීමට පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව එකග විය යුතු ය.

ජාතික පාසල් ගුරු සේවය කරන ගුරු භවතුන් තාවකාලික අනුයුක්ත කිරීම කරනු ලබන්නේ පහත අවස්ථාවන්හිදී පමණි දරු ප්‍රසුතියක් සඳහා සිටින ගුරුභවතුන්ට තම නිවසේ සිට සේවා ස්ථානයට යාමට දුර අධික අවස්ථාවක පදිංචිය ආසන්නයේ ජාතික පාසලකට අනුයුක්තයක් ලබාදීය හැකිය

• ඊට ගර්භණී සටහන් පත්‍රයේ (Pregnancy Record) ඡයාපිටපතක් ඇමිණිය යුතුය. දරු ප්‍රසුතියට ආසන්න මාස 03ක කාලයක් සඳහා අනුයුක්ත කිරීම සිදුවේ දරු ප්‍රසුතියෙන් පසු දරුවාගේ හා මවගේ පෝෂණ තත්ත්වය හා සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන දරුවාට අවුරුදු 01ක් පිරෙන තුරු ගුරුවරියට අනුයුක්තිය දෙනු ලැබේ

ඒ සඳහා අවශ්‍යතාව ඉදිරිපත් කරමින් තම පාසලේ විදුහල්පතිගේ නිර්දේශය සහිතව ඉල්ලීමක් අධ්‍යක්ෂ/ගුරු මාරු වෙත කළ යුතුව ඇත

• තම අවශ්‍යතාව සඳහන් කර විදුහල්පති මගින් නිර්දේශ සහිතව ඉල්ලීමක් අධ්‍යක්ෂ ගුරු මාරු වෙත කළ යුතුය

• එයට අදාළ වෛද්‍ය සහතික සහ දරුවාගේ උප්පැන්න සහතිකයේ ඡායාපිටපතක් අමුණා එවිය යුතුය

මේ සඳහා පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතුය

• පත්වීම් විෂය දෙදෙනාගේම සමාන විය යුතුය

• සුහද මාරූව්ම් ලබන විදුහල්පතිවරුන්ගේ එකඟතාව දක්වන ලිපියක් තිබිය යුතුය

• ජාතික පාසල් ජාතික පාසල් අතර ස්ථාන මාරූවීම් සඳහා අවශ්‍ය ඉල්ලුම් පත්‍ර විදුහල්පති විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය

ඒ සඳහා ජාතික පාසල් ගුරු ස්ථාන මාරු අයදුම් පත්‍රය පිටපත් 07කින් සම්පූර්ණ කර විදුහල්පතිගේ සහතිකය සමග ජාතික පාසල් ගුරු මාරූ අධ්‍යක්ෂ නමට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය

විද්‍යාපීඨ

• වාර්ෂිකව අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ ඇතිවන ගුරු අවශ්‍යතා සලකා බලමින් රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළකරනු ලබන නිවේදනයක් මගින් ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට සිසුන් බඳවා ගනු ලැබේ.

• එක් එක් වර්ෂයේදී අයදුම්පත් කැඳවන පාඨමාලා පවත්නා ගුරු පුරප්පාඩු මත තීරණය වේ. ඒ ඒ පාඨමාලාවලට බඳවා ගනු ලබන සුදුසුකම් ගැසට් නිවේදනයේ පළ කෙරේ.

• ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය පාඨමාලා හැර අනිකුත් පාඨමාලාවලට අ.පො.ස. (උ/පෙළ) Z ලකුණු කුසලතාව අනුව බඳවා ගනු ලැබේ.

• ඉංග්‍රීසි හා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය පාඨමාලාවලට අ.පො.ස. (සා/පෙළ) සහ අ.පො.ස. (උ/පෙළ) මූලික සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ අයදුම්කරුවන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වන ප්‍රවීණතා පරීක්ෂණයකට පෙනී සිටිය යුතු වේ. ඔවුන් ප්‍රවීණතා පරීක්ෂණයේ ලකුණු අනුපිළිවෙලින් බඳවා ගැනේ.

• ශාරීරික අධ්‍යාපනය පාඨමාලාවට අ.පො.ස. (සා/පෙළ) හා අ.පො.ස. (උ/පෙළ) මූලික සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ අයදුම්කරුවන්ගේ ක්‍රීඩා කුසලතා සඳහා ලබාදෙන ලකුණු ප්‍රමුඛතාව මත බඳවා ගැනේ. මෙහිදී ලකුණු ලබාදීම සඳහා සලකා බලන ක්‍රීඩා සහ ලකුණු පටිපාටිය ගැසට් නිවේදනයේ ප්‍රසිද්ධ කෙරේ.

ගැසට් නිවේදනයක් මගින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලබන අතර රජයේ පාසල්වල සේවය කරන උපාධිධාරීන් නොවන නුපුහුණු ගුරුවරුන් හා ගුරු සහායකයන්ට, රජය අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල හා පිරිවෙන්හි දැනට සේවය කරනු ලබන ගුරුවරුන්ට අයදුම් කළ හැක. මේ සඳහා අයදුම්කරුවන් විධිමත් පත්වීම් ලිපි ලබා තිබිය යුතුය

රජයේ ගුරු විද්‍යාලවල පුහුණුව ලැබූ ගුරුවරුන්ගේ පුහුණු සහතික නිකුත්කරනු ලබන්නේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගිනි. විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මෙම සහතිකපත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගුරු අධ්‍යාපන පරිපාලන ශාඛාවට භාර දීමෙන් පසුව දැනට ක්‍රියාත්මක වන ගුරු විද්‍යාලවලට අදාළ සහතික එම ගුරු විදුහල්වල විදුහල්පතිවරුන් වෙත භාරදෙනු ලැබේ. වසා දමා ඇති ගුරු විද්‍යාලවල සහතික පමණක් අදාළ ගුරුවරයාට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගුරු අධ්‍යාපන පරිපාලන ශාඛාවෙන් නිකුත් කෙරේ. පුහුණු සහතිකය ලබා ගැනීමට අයිතිකරුම පැමිණිය යුතු අතර හැඳුනුම්පත හා ගුරුවිදුහලින් නිකුත් කළ තාවකාලික සහතිකය ඉදිරිපත් කළයුතුය.

උපාධිධාරී නොවන නුපුහුණු ගුරුවරයෙකු ලෙස බඳවා ගන්නා 3-11 ශ්‍රේණියේ සිට උසස්වීම් ලබාගැනීම සඳහා මෙම සහතිකය අවශ්‍ය වේ

විදේශ නිවාඩු

ජාතික පාසල් ගුරුවරුන්ගේ පෞද්ගලික විදේශ නිවාඩු ආකාර දෙකකට ඉල්ලුම් කළ හැකිය. (පළාත් පාසල් ගුරුවරුන් පහත සඳහන් ලිපි ලේඛන විදුහල්පති, කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නිර්දේශ සහිතව පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් වෙත යැවිය යුතුයි)

පොදු 126 ආකෘති පත්‍රය අදාළ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයෙන් ලබා ගෙන එය සම්පූර්ණ කර විදුහල්පතිගේ, කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ හා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නිර්දේශ සහිතව අධ්‍යාපන ලේකම් අමතමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ 'ආයතන හා පරිපාලන (ඒකාබද්ධ සේවය) සහ ඉඩම්' ශාඛාවට එවිය යුතු ය. ඒ සඳහා අයදුම් පත්‍රය සමග පහත සඳහන් ලේඛන ද ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

1. පත්වීම ස්ථිර කිරීමේ ලිපිය 2. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ පිටපතක් 3. ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපතක් 4. පෞද්ගලික ලිපි ගොනු වාර්තාවක්

රැකියාවක් සඳහා

• විදේශ ගතවන රටේ රැකියාව ලබාදෙන ආයතනයෙන් රැකියාවෙහි නිරතවන දිනවකවානු සහිතව පිරිනමන ලද පත්වීමේ ලිපිය, අදාළ කාලය සඳහා වැඩ ආවරණය කිරීමේ ලිපිය හා රජයට අයවිය යුතු සියලු මුදල් ආපසු ගෙවූ බවට අදාළ කුවිතාන්සියේ පිටපත හෝ ලිපිය සමග ඉහත කෙටි නිවාඩු සඳහා අයදුම් කළ ආකාරයට ම අයදුම් කළ යුතු ය.

• අදාළ කාලය සඳහා ගිවිසුමක් අත්සන් කළ යුතු ය.

• අධ්‍යයන කාර්යයන් සඳහා අධ්‍යාපනය ලැබීමට බලාපොරොත්තු වන අධ්‍යාපන ආයතනයෙන්,පාඨමාලාව හැදෑරීමට කැඳවන ලිපිය සමග ඉහත රැකියාවක් සඳහා අයදුම් කළ ආකාරයට ම අයදුම් කළ යුතු ය.

• (මේ සඳහා මෙම පාඨමාලාව ශ්‍රී ලංකාවේ දී හැදෑරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් නොමැති විය යුතු වන අතර මෙම පාඨමාලාව තම පත්වීමට අදාළ වන විෂය පථයට අනුකූල විය යුතුයි) (ආයතන සංග්‍රහයේ XII වන පරිශිෂ්ඨයේ 16:1 වගන්තියට අනුකූලව අයදුම්පත් නිර්දේශ කර එවිය යුතු ය.)

දීර්ඝ නිවාඩු දීර්ඝ කිරීම හා සංශෝධනය කිරීම

• දීර්ඝ කිරීම හා සංශෝධනය සඳහා නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම් ලිපිය

• අදාළ දින තහවුරු වන පරිදි විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ සහතික කළ පිටපත

• එතෙර රැකියා/අධ්‍යයන ආයතනයෙන් රැකියා/පාඨමාලා දීර්ඝ කළ බවට නිකුත්කළ ලිපියේ සහතික කළ පිටපත

• ඉහත ලිපි සියල්ල විදුහල්පති, කලාප අධ්‍යාපන හා පළාත් නිර්දේශ සහිතව අධ්‍යාපන ලේකම් අමතමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ආයතන හා පරිපාලන (ඒකාබද්ධ සේවය) සහ ඉඩම් ශාඛාවට එවිය යුතු ය.

විශ්‍රාම වැටුප්

'විශ්‍රාම වැටුප් සහිත' තනතුරක සේවය කර තිබිය යුතුයි

එම තනතුරෙහි ස්ථිර වී සිටිය යුතුයි

අවම දළ සේවා කාලය මාස 120 ක් (වර්ෂ 10 ක්)

දළ සේවා කාලය සඳහා පහත සඳහන් සේවා කාලයන් ගණන් ගනු ලැබේ.

1. දෛනික සේවා කාලය 2. විශ්‍රාම වැටුප් අහිමි/රහිත මාසික සේවා කාලය 3. විශ්‍රාම වැටුප් හිමි සේවා කාලය 4. ද්විතීයන පදනම මත මුදාහල සේවා කාලය 5. පුහුණු සේවා කාලය 6. උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභියෙකු ලෙස පුහුණු කාලය

විශ්‍රාම යාමට නියමිත දිනට මාස 3කට පෙර ('අ'/'ආ' ආකෘති පිටපත් 6කින් සම්පූර්ණ කර පිටපත් 5ක් තම ආයතන ප්‍රධානියාට ද එක් පිටපතක් විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ, විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තුමේන්තුව, මාලිගාවත්ත කොළඹ 10 ට ද ලබාදිය යුතුය)

TOP