නම හා තනතුර රාජකාරී ලිපිනය දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක ඉ-තැපැල්
ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සබරගමුව පළාත් සභාව, නව නගරය, රත්නපුර +94 452 222 538    
පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් සබරගමුව පළාත් සභාව, නව නගරය, රත්නපුර +94 452 223 015 +94 452 228 042  
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ගැටන්ගම, රත්නපුර +94 452 222 403 +94 452 222 403  
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පාලන) පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ගැටන්ගම, රත්නපුර +94 452 222 184 +94 452 222 184  
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන සංවර්ධන) පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ගැටන්ගම, රත්නපුර +94 452 222 707 +94 452 222 184  
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ගැටන්ගම, රත්නපුර +94 452 224 707 +94 452 222 096  

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය