பெயர் மற்றும் பதவி அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் மின்னஞ்சல்

கெளரவ. மாகாணக் கல்வியமைச்சர்

முதலமைச்சர் அலுவலகம், மாகாண சபை அலுவலக வளாகம், குருநாகல் +94 372 222 219    
மாகாண கல்விச் செயலாளர் முதலமைச்சர் அலுவலகம், மாகாண சபை அலுவலக வளாகம், குருநாகல் +94 372 228 019    
மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர்  மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம், குருநாகல் +94 372 222 374    

மேலதிக மாகாண கல்வி பணிப்பாளர்(நிர்வாகம்)

மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம், குருநாகல் +94 372 231 407    

மேலதிக மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)

 மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம், குருநாகல்  +94 372 233 820    
தலைமை கணக்காளர் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம், குருநாகல் +94 372 223 696    

குருநாகல் மாவட்டம்

புத்தளம் மாவட்டம்