නම හා තනතුර රාජකාරී ලිපිනය දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක ඉ-තැපැල්
ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, මහනුවර +94 814 473 667 +94 812 237 672  
පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ගැටඹේ, පේරාදෙණිය +94 812 237 672
+94 812 223 990
+94 812 386 545  
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, මහනුවර +94 812 225 134 +94 812 225 134  
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, මහනුවර +94 812 223343  +94 812 223343  
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(ද්‍රවිඩ) පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, මහනුවර  +94 812203650    
පරිපාලන නිලධාරී පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, මහනුවර +94 813990509    
සැලසුම් අංශය පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, මහනුවර +94 812202586    
පළාත් විභාග අංශය  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, මහනුවර +940812200442    
ගිණුම් අංශය  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, මහනුවර +94 0812203774 +94 0812203774  
අධ්‍යාපන ගොඩනැගිලි  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, මහනුවර +94 0812225494 +94 0812225494  
ESDP(SMTSU)  පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, මහනුවර +94 0812204175    

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය