மினுவாங்கொடை வலயம் (Minuwangoda Zone)

பதவி அலுவலக முகவரி தொலைபேசி எண் தொலைமடல் மின்னஞ்சல்

வலயக் கல்விப் பணிப்பாளரின்

வலயக் கல்வி அலுவலகம், மினுவாங்கொடை

011-2297994

011-2297995
 
கணக்காளரின் "

011-2297995

011-2297995  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.