கெக்கிராவை வலயம்

பெயர் பதவி அலுவலக முகவரி தொலைபேசி எண் தொலைமடல் மின்னஞ்சல்

திரு ஜே.கே.வி.ஏ.  ஜயலத்

வலயக் கல்விப் பணிப்பாளரின்

வலயக் கல்வி அலுவலகம், கெக்கிராவை

025-2264233

025-2264233

 

திரு ஜே.கே.வி.எம். ஜயசிங்க

கணக்காளரின்

" 025-3898303