ගුරු මධ්‍යසථාන හරහා ද්වි නොවන විෂය ගුරුවරුන් ද්වි භාෂා ගුරුවරුන් ලෙස පුහුණු කිරිමේ වැඩසටහන

හයවන ශ්‍රේණියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන ද්වි භාෂා අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ තෝරා ගත් විෂයයන් කිහිපයක් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගැන්විමේ දී ඒ සඳහා අවශ්‍ය නිපුනතාවයෙන් යුත් පුහුණු ගුරුවරුන් නොමැති කම ප්‍රධාන ගැටළුවකි. මෙම ගැටළුවට පිළියමක් වශයෙන් සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍යයෙන් උගන්වනු ලබන අදාළ විෂය ගුරුවරුන් ද්වි භාෂා ගුරුවරුන් ලෙස පුහුණු කිරිමේ වැඩසටහන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ගුරු අධ්‍යාපන පරිපාලන ශාඛාව සමග එක්ව 2009 වර්ෂයේ දී සැලසුම් කරන ලදි.

මෙහි දී ද්වි භාෂා ගුරුවරුන් ලෙස පුහුණු විමට කැමති විෂය ගුරුවරුන් කලාප මට්ටමින් ගුරු මධ්‍යස්ථාන මගින් පුහුණු කිරිම සිදු කෙරේ. මෙහි පළමු පියවර වශයෙන් නියාමක වැඩසටහන් ගුරු මධස්ථාන 21 ක් තුළ 2009 වර්ෂයේ දී ක්‍රියාත්මක කරන ලදි. මෙහි දී විෂයය උගන්වන ගුරුවරුන් ද්වි භාෂා ගුරුවරුන් ලෙස පුහුණු කිරිම සිදු කරන ලදි. (ඇමුණුම 1)

එක් වැඩසටහනක් දින දෙකේ වැඩමුළු දොළහකින් සමන්විත වේ. එක් වැඩමුළුවක් පහත සඳහන් පරිදි සංචරක හතරකින් සමන්විත වේ.

  1. ද්වි භාෂා අධ්‍යාපන මුලධර්ම හා කාර්ය මුලික පර්යේෂණ

  2. ද්වි භාෂා ගුරුවරුන් වශයෙන් විද්‍යාව ඉගෙනුම් ඉගැන්විම් ක්‍රමවේද

  3. ඉංග්‍රිසි භාෂා නිපුණතාව සංවර්ධනය

  4. සාම අධ්‍යාපනය

2010 වර්ෂයේ දී ගුරු මධ්‍යස්ථාන 55 ක් හරහා මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන ලදි. එහි දී විද්‍යාව හා ගණිතය විෂයය සිංහල හෝ දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පමණක් උගන්වන ගුරුවරුන් ද්වි භාෂා ගුරුවරුන් ලෙස පුහුණු කිරිම පාදක කර ගෙන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.  (ඇමුණුම 2)

2011 වර්ෂයේ දී ගුරු මධ්‍යස්ථාන 57 ක් හරහා මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරිමට සැලසුම් කර ඇත. මෙහි දී පෙර ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන්වල සම්පුර්ණ කළ නොහැකි වු වැඩමුළු පැවැත්වීම සදහා ප්‍රමුඛතාවය දෙනු ලබන අතර විද්‍යාව හා ගණිත විෂය දෙකටම අදාළව නවක ගුරුවරුන් සඳහා වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කීරිමට ද අරමුණු කෙරේ. (ඇමුණුම 3)