ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවය

ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවය

 new2 ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2019 (2020)

new2 ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය - 2019 (2020)

new2 ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේය සඳහා වූ සන්ධාන භාෂා(ඉංග්‍රීසි)පරීක්ෂණය 2019

new2 ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය- 2019(II) පරීක්ෂණයට අදාළ අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ දින දීර්ඝ කිරීම.

  •  නිවේදනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න

 

- ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ I ශ්‍රේණිය නිලධාරීන් තනතුරු සඳහා පත් කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය- 

- ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ අංක 1925/37 හා 2015.07.28 දිකැති සේවා ව්‍යවස්ථාවේ අංක 2141/73 හා 2019.09.19 දිනැති පළමු සංශෝධනය හා අංක 2153/6 හා 2019.12.19 දිනැති දෙවන සංශෝධනය       මෙතැනින් බා ගත කරගන්න 

- ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් තනතුරුවලට පත් කිරීම - 2019 - අයදුම්පත් කැඳවීමේ නිවේදනයේ ලකුණු පටිපාටියේ සංශෝධනය මෙතැනින් බාගත කරගන්න

ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019 (II)

- ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්  සඳහා වූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019 (I) - ප්‍රතිඵල ලේඛනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න    

 - රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යාපන සේවා කමිටුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය  ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් තනතුරුවලට පත් කිරීම - 2019-  ලිපිය මෙතැනින් බාගත කරගන්න

- ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ I ශ්‍රේණිය නිලධාරීන් තනතුරුවලට පත්කිරීම - 2019  -ගැසට් නිවේදනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න 

- ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්  සඳහා වන සන්ධාන භාෂා පරීක්ෂණය - 2018  - ප්‍රතිඵල ලේඛනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න                                                  

ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ නව සේවා ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කිරීම

- ශ්‍රි ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ  I ශ්‍රේණියට උසස් වීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ නිලධාරීන් කොටසකගේ නාම ලේඛනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න  

- ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය

ශ්‍රි ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය