2019 වසරේ නව විෂය නිර්දේශය යටතේ පවත්වන අ.පො.ස (උ.පෙ) විභාගයේ ජීව විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිබදව...

2019 වසරේ පවත්වන අ.පො.ස (උ.පෙ) විභාගයේදී පමණක් ජීව විද්‍යාව විෂයය නිර්දේශයේ 10 වන ඒකකයෙන් ප්‍රශ්න ඇතුළත් කරනු නොලැබේ.