චක්‍රලේඛ

# චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය
21 ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ අන්තර්ග්‍රහණය, උසස්වීම් හා වැටුප් සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා වන පොදු උපදෙස් සංග්‍රහය 2019/09 2019-03-06
22 පහ ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යාධාර ගෙවිමේ මාර්ගගත (Online) වැඩසටහන 2019/05 2019-02-26
23 සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරගය - 2019 2019/12 2019-02-20
24 සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගය -2019 2019/15 2019-02-18
25 සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරගය - 2019 2019/16 2019-02-06
26 සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල -2019 2019/04 2019-01-22
27 පාසල් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2019/02 2019-01-22
28 සමස්තලංකා පාසල් නර්තන තරග චක්‍රලේඛය 2019 2018/43 2018-12-26
29 පාසල් සිසුන් වෙනුවෙන් පාසල් නිල අැදුම් සදහා තිළිණපත් ලබා දීමේ චක්‍රලේඛය 2018/41 2018-12-13
30 දුෂ්කර, අතිදුෂ්කර, හුදකලා පාසල් සිසුන් සදහා පාවහන් තිළිණපත් ලබා දීමේ චක්‍රලේඛය 2018/42 2018-12-13
31 දහතුන් වසරක සහතික කළ අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ උසස් පෙළ වීත්තීය විෂය ධාරාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලබා දෙනු ලබන පාසල් පාදක මූල්‍ය ප්‍රධාන ඵලදායී අයුරින් භාවිතයට ගැනීම 2018/40 2018-10-26
32 පාසල් වාර සටහන -2019 2018/38 2018-09-26
33 සුභග සිසුන් සදහා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන 2018 2018/37 2018-09-10
34 ආධාර ලබන රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පැසල් වල අනුමත පත්වීම් ධාරී ගුරුවරුන් සදහා 2017 අයවැය තුලින් යෝජිත දේපළ ණය පිළිබද වරප්‍රසාද ලබා දීම 2017/48(i) 2018-08-31
35 හතරවන ශ්‍රේණිය සදහා 2019 වර්ෂයේ සිට නව විෂයමාලාව ක්‍රියාත්මක කිරීම 2018/34 2018-08-30
36 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනිමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත මහජනතාව වෙත සමීප කිරීමේ අරමුණින් පවත්වනු ලබන සමස්ත ලංකා සිංහල සහ දමිල මාධ්‍ය ගද්‍ය රචනා හා විවාද තරගාවලිය පැවැත්වීම සදහා මූලික උපදෙස් 2018/32 2018-07-19
37 වතු පාසල් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සමාගම් යටතේ පාලනය වන රාජ්‍ය වතු වලින් ඉඩම් ලබා ගැනීම 2018/25 2018-07-06
38 ජාතික පාසල් වලට අයත් නිල නිවාස වෙන් කර දීම 2018/22 2018-07-06
39 අධ්‍යාපන ආංශික සංවර්ධන රාමුව හා වැඩසටහන (2015-2019) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය 2018/27 2018-06-25
40 පාසල් පාදක ගුණාත්මක ප්‍රමාණාත්මක හා ව්‍යුහාත්මක සංවර්ධනය සදහා සැලසුම්කරණට හා ප්‍රසම්පාදනය පිළිබද චක්‍රලේඛය හා මාර්ගෝප‍දේශ අත්පොත 2018/26 2018-06-22