චක්‍රලේඛ

# චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ අංකය නිකුත් කළ දිනය
101 සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරඟය -2017 2017/01 2017-01-11
102 සමස්ත ලංකා කර්ණාටක සංගීත තරඟය- 2017 2017/06 2017-01-11
103 සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා ප්‍රවර්ධන චක්‍රලේඛය 2017 34/2016 2016-12-09
104 ගුරු විද්‍යාලයන්හි ගුරු අධ්‍යාපන පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා ගුරුවරුන් තෝරා ගැනීම 2017/2018 2016/28 2016-12-06
105 සිසුන් හා දෙමාපියන් විසින් ගුරුභවතුන් වෙත විවිධ ත්‍යාග ප්‍රධානය කිරිම 2016/33 2016-11-18
106 විදුහල්පති වාර්තා පොත 29/2016 2016-11-11
107 පාසැල් වෙනුවෙන් පාසල් නිළඇඳුම ලබා දීම සඳහා වන චක්‍රලේකය 2016-30 2016-11-03
108 පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම 17/2016(ii) 2016-09-26
109 පාසල් භූමියට පිවිසෙන දෙමව්පියන්ගේ ඇඳුම සම්බන්ධව 2016-21 2016-09-22
110 සංවර්ධන ඉලක්ක අරමුණු කරගෙන දිවයිනේ සියලුම පාසල් වල ප්‍රධාන සැලසුම් (Master Plan) සකස් කිරිම (2016-2020) 24/2016 2016-09-06
111 පාසල් වාර සටහන 2017 2016-23 2016-08-05
112 ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ ස්ථානමාරු පටිපාටිය - 2017 2016-07-15
113 අ.පො.ස(උ.පෙළ) තාක්ෂණවේදය විෂයධාරාව ආරම්භ කිරීම 20/2016 2016-07-08
114 ගුරු වාර්තා පොත 19/2016 2016-06-10
115 පාසල තුළ විනය ආරක්ෂා කිරිම 2016/12 2016-04-29
116 අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) විෂයය සංයෝජන හා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා වූ විෂය සංයෝජන 2016/13 2016-04-26
117 පාසල් දරුවන් සඳහා චිත්‍රපට දර්ශන නිර්දේශ කිරීම 2016/11 2016-04-07
118 පාසල් දරුවන් සඳහා නාට්‍ය දර්ශන සහ ඒ ආශ්‍රිත වෙනත් වැඩසටහන් පැවැත්වීම විධිමත් කිරීම, ප්‍රමිතිගත කිරිම හා නියාමනය කිරීම. 2016/10 2016-04-07
119 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ ටවර්හෝල් රඟහල පදනම ඒකාබද්ධව පවත්වනු ලබන සමස්ත ලංකා නාට්‍ය තරඟය- 2016 (සිංහල මාධ්‍ය) 08/2016 2016-03-29
120 ශිෂ්‍ය පාර්ලිමේන්තු වැඩසටහන 04/2016 2016-01-22