Hot
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

subaga

නවතම පුවත්

පුරප්පාඩු වී ඇති ජාතික පාසල් විදුහල්පති තනතුරු පිරවීම සදහා පවත්වන ලද සම්මුඛ පරීක්ෂණය තාවකාලිකව කල් දැමීම

2018-11-09 දින පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම හා ජනවාරි මස 05 වන දින මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට නියමිත බවට ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇති බැවින් පුරප්පාඩු වී ඇති ජාතික පාසල් විදුහල්පති තනතුරු පිරවීම සඳහා පවත්වන ලද සම්මුඛ පරීක්ෂණය තාවකාලිකව කල් දමන ලදී.  

13-11-2018
Read more...

MoErelated ins s

president-s   President Secretariat  President-Media

1919 s 1988 s  esdp  1929S

examination s   epd s  nie s  sch sin  tech strm sub

 

New logo"ඉසුරුපාය", පැලවත්ත,
බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකා.
දු.ක. : +94 112 785141-50
ඉ-තැපැල් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අවසන්වරට යාවත්කාලීන කළේ : 16 November 2018.