ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

Educational Publication Department – Printing of School Text Books for year 2023

​​Click here to see the advertisement for School Text Books for year 2023
දැන්වීම මෙතනින් බාගත කරන්න

සංශෝධන දැන්වීම්(ප්‍රසම්පාදන)

තාක්‍ෂණික අධ්‍යාපන සංවර්ධන වැඩසටහන ( Technological education development programme) යටතේ වන දැන්වීම් පත්‍රය මෙතනින් බාගත කරන්න GEMP යටතේ ඇති ගුරු අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන, ජාතික පාසල් සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා ඒකක සඳහා ඡායා පිටපත් සහ ෆැක්ස් යන්ත්‍ර සඳහා වන ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම් පත්‍රය මෙතැනින් බාගත කරන්න පළාත් පාසල් සඳහා ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක සහ උපාංග , තෝරාගත් පළාත් පාසල් සඳහා ලැප්ටොප්
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තුළ ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ ලේඛනය මෙතැනින් ගන්න
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තුළ ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ගේ ලේඛනය මෙතැනින් ගන්න
TOP