திருமதி ஆர்.பீ கன்கெவல

ADDITIONAL SECRETARY(NON ACADEMIC & COMBINED SERVICES)

திருமதி ஆர்.​பீ. கன்கெவல அவர்கள் கல்வி அமைச்சில் மேலதிக செயலாளராக (கல்விசாரா மற்றும் ஒன்றிணைந்த சேவை) பணியாற்றுகிறார். நிருவாக மற்றும் அபிவிருத்தித் துறைகளில் 20 வருட கால அனுபவத்தைக் கொண்ட இவர் இலங்கை நிருவாக சேவையின் (SLAS) விசேட தரத்திற்கான உத்தியோகத்தவராவார். சுகாதார அமைச்சில் பணிப்பாளராக தனது கடமைகளை ஆரம்பித்த அதேவேளை பின்னர் கல்வி அமைச்சில் உதவிச் செயலாளராகவும் சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளராகவும் பணிகளை ஆற்றியுள்ளார். இவர், முதலாம் தரத்தின் உத்தியோகத்தராக நிதி அமைச்சிலும்  இலங்கை சுங்கத்திலும் சேவையாற்றியுள்ள அதேவேளை, விசேட தரத்தின் உத்தியோகத்தராக ஔடத உற்பத்தி, வழங்கல் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சிலும் சூரிய, காற்று மற்றும் நீர்மின் உற்பத்திக் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சிலும் பணியாற்றியுள்ளார்.

திருமதி கன்கெவல அவர்கள் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் இரசாயன விஞ்ஞானம் பற்றிய விசேட பட்டத்தினையும் கொண்ட விஞ்ஞானமாணி பட்டதாரியுமாவார். மேலும் இவர் களனிப் பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலைமாணி பட்டத்தினையும் பெற்றுள்ள அதேவேளை, இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவனத்தில் அரச நிருவாகம் பற்றிய டிப்ளோமாவையும் பெற்றவராவார்.

TOP