නම හා තනතුර රාජකාරී ලිපිනය දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක ඉ-තැපැල්
ඌව පළාත් ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය කාර්යාලය, ඌව පළාත් සභාව, රජවීදීය, බදුල්ල +94 552 231 907 +94 552 231 908  
පළාත් අධ්‍යපන ලේකම් පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඌව පළාත් සභාව, බදුල්ල +94 552 222 820 +94 552 230 962  
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, වෙලගෙදර පාර, බදුල්ල +94 552 223 178 +94 552 223 178  
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, වෙලගෙදර පාර, බදුල්ල +94 552 225 414 +94 552 222 713  
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, වෙලගෙදර පාර, බදුල්ල +94 552 224 902 +94 552 222 713  

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය