නම හා තනතුර රාජකාරී ලිපිනය දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක ඉ- තැපැල්
පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ප්‍රධාන අමාත්‍ය කාර්යාලය, ඉහළ ඩික්සන් පාර, ගාල්ල +94 912 233 400 +94 912 234 528  
පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, දක්‍ෂිණපාය, ලබුදූව +94 912 222 750 +94 912 234 044  
පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, දක්‍ෂිණපාය, ලබුදූව +94 912 246 156 +94 912 246 156  
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ  දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ඉහළ ඩික්සන් පාර, ගාල්ල +94 912 245 823
+94 912 234 234
+94 912 234 157  
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ (සංවර්ධන) දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ඉහළ ඩික්සන් පාර, ගාල්ල +94 912 222 762 +94 912 234 157  
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ (පාලන) දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ඉහළ ඩික්සන් පාර, ගාල්ල +94 912 234 234 +94 912 234 157  
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ඉහළ ඩික්සන් පාර, ගාල්ල +94 912 222 867 +94 912 222 867  

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

මාතර දිස්ත්‍රික්කය