නම හා තනතුර රාජකාරී ලිපිනය දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක ඉ-තැපැල්
පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය කාර්යාලය, කල්වියන්කඩු , යාපනය

+94 212 054 094 +94 212 054 093  
පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය, චෙම්මානි පාර, නල්ලූර්, යාපනය +94 212 219 259 +94 212 220 794  
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,  මරුදනමඩම්, චුන්නාකම් +94 212 242 800 +94 212 241 383  
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(සාමාන්‍ය පරිපාලන) උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,  මරුදනමඩම්, චුන්නාකම් +94 212 242 802 +94 212 241 383  
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ගුරු ආයතන) උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,  මරුදනමඩම්, චුන්නාකම් +94 212 242 801 +94 212 241 383  
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන සංවර්ධන) උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,  මරුදනමඩම්, චුන්නාකම් +94 212 242 803 +94 212 241 383  
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව,  මරුදනමඩම්, චුන්නාකම් +94 212 242 804 +94 217 390 606  

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය

වවුනියා දිස්ත්‍රික්කය

මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කය