பெயர் மற்றும் பதவி அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
கெளரவ. மாகாணக் கல்வியமைச்சர் முதலமைச்சர் அலுவலகம், மத்திய மாகாணம், கண்டி 

+94 814 473 667

+94 812 237 672  
மாகாணக் கல்விச் செயலாளர் பிரதம செயலாளர் அலுவலகம், மத்திய மாகாணம், கண்டி  +94 812 237 672
+94 812 223 990
 +94 812 386 545  
மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம், மத்திய மாகாணம், கண்டி  +94 812 225 134 +94 812 225 134  
மேலதிக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்) மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம், மத்திய மாகாணம், கண்டி  +94 812 228 535    

மேலதிக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் (தமிழ்)

மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம், மத்திய மாகாணம், கண்டி  +94 812 203 682 +94 812 225 134  

மேலதிக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் (நிதி)

மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம், மத்திய மாகாணம், கண்டி  +94 812 223 343 +94 812 223 343  

கண்டி மாவட்டம்

மாத்தளை மாவட்டம்

நுவரெலியா மாவட்டம்