අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යාපන කාර්යය සාධක බලකාය විසින් රජයේ පාසල් ගුරුභවතුන්ගෙන් තමන් සේවය කිරීමට වඩාත් කැමති ස්ථාන සහ ඉගැන්වීමට වඩාත් උනන්දුවක් දක්වන විෂය‍යන් මොනවාද යන්න පිළිබඳව සමීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත. මෙම සමීක්ෂණයට පිවිසීම සදහා https://nemis.moe.gov.lk භාවිතා කලයුතුය. ඉන්පසු එහි සදහන් "Teacher Survey Form" වෙත ප්‍රවේශ වී අදාල උපදෙස් අනුව කටයුතු කරන්න. අවසන් දිනය 2020.05.30 වේ.