திருமதி கே.ஏ.டீ.ஆர். நிஷாந்தி
மேலதிக செயலாளர்
Procurement & Construction
+94 112 076 765 
+94 112 076 766

+94 112 785141-50 [Ext. 1515/ 1555]