කේ.ඒ.ඩී.ආර්. නිශාන්ති ජයසිංහ මිය
අතිරේක ලේකම් (ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම්)
+94 112 076 765 
+94 112 076 766
+94 112 785141-50 [Ext. 1515/ 1555]