திரு.H.U.பிறேமதிலக
மேலதிக செயலாளர்,(கல்வித்தர அபிவிருத்தி )
+94 112 784 863 
+94 112 785141-50 [Ext. 1172/ 1111]