එච්.යූ. ප්‍රේමතිලක මහතා
අතිරේක ලේකම් (අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධන)
+94 112 784 863 
+94 112 785141-50 [Ext. 1172/ 1111]