ඩී.එල්.ඒ.විජේනායක මහතා
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (මූල්‍ය)

 

වයි. එම්. එස්. ගුණසේකර මහතා 
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී 
+94 112 786 09 [දිගුව:1930]

 

 

 ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (මූල්‍ය කළමනාකරණ) 
 +94 112 784 830 [දිගුව: 1475]

 

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ) 
+94 112786751 [දිගුව: 1486]

 

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (ප්‍රසම්පාදන)
+94 112788809 [දිගුව: 1930]