පී. අනූෂා ගෝකුල ප්‍රනාන්දු මිය 
අතිරේක ලේකම් (ආයතන)
+94 112 784819
+94 112 785141-50 [Ext. 1257]

 {slider ගුරු ආයතන ශාඛාව }

 

ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
ගුරු ආයතන ශාඛාව

+94 112 784 819 [දිගුව: 1165]

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • ගුරු සේවයේ අන්තර්ග්‍රහණය, උසස්වීම්, විශ්‍රාම ගැන්වීම්, වැටුප් පිළිබද පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්, පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු වෙත උපදෙස් ලබා දීම
 • ගුරු සේවයේ ජාතික පාසල්වල සිට තාවකාලිකව/ස්ථීරව මුදා හැරීම් කිරීම
  • ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය
  • ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
  • ස්වේච්ඡා සේනා
  • ජනාධිපති විසින් පත් කරන ලද කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම
  • විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලද විශ්වවිද්‍යාල තනතුරක්
  • රාජ්‍ය සහයෝගීතාව
  • රජයේ ව්‍යාපෘකි
  • රජයේ සමාගමක
  • ආණ්ඩුව සඳහා 50% කට වැඩි කොටස් සහ පරිපාලනයක් සහිත සමාගමක්
  • අනුමත සාමාජික සංඛ්‍යාව සමග රාජ්‍ය අංශයේ වෘත්තීය සමිති තනතුරක්
  • අනුමත සාමාජික සංඛ්‍යාව සහිත රාජ්‍ය අංශයේ ශුභසාධක සමිතියේ තනතුරක්
 • ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ කටයුතු, ගුරු සේවයට අදාළ චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීම හා ඒ පිළිබඳ කටයුතු
 • ජාතික පාසල් ගුරුවරුන්ගේ පත් කිරීම්, නැවත සේවයේ පිහිටුවීම් ඇතුලු ආයතනික කටයුතු කිරීම
 • මානව හිමිකම්, ඔම්බුඩ්ස්මන්, මහජන පෙත්සම් ආදී බාහිර ආයතන වෙත ගුරු සේවය සම්බන්ධ ගැටලුවල දී පිළිතුරු සැපයීම

නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

නම හා තනතුර දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක ඉ-තැපැල්

ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 112 785 634 [දිගුව: 1100]   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ශාඛාව +94 112 785 634 [දිගුව: 1101]