• ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ 18 වන වගන්තිය අංක 2076/14 හා 2018 ජූනි 19 දිනැති අති විශේෂ ගැසට්පත්‍රය මගින් කරන ලද සංශෝධනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න
  • එකී සංශෝධනයේ 18.1.1 වන වගන්තිය නැවත අංක 2079/39 හා ජූලි 11 දිනැති අති විශේෂ ගැසට්පත්‍රය මගින් කරන ලද සංශෝධනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න
  • විදුහල්පතිවරුන් සඳහා විශේෂ දීමනාවක් ලබා දීම (සම්බන්ධ උපදෙස් ලිපිය)සඳහා විශේෂ දීමනාවක් ලබා දීම (සම්බන්ධ උපදෙස් ලිපිය)
  • ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ නිලධාරින් නව සේවා ව්‍යවස්ථාවට අන්තර්ග්‍රහණය නිරීම මත වැටුප් සැකසීම(ඊට අදාළ 2004/59 අති විශේෂ ගැසට්පත්‍රය)
  • අධි සේවක පදනම මත විදුහල්පති සේවයට පත්කළ නිලධාරින්ගේ වැටුප සකස් කිරීම.
  • ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවා ව්‍යවස්ථා