பெயர் மற்றும் பதவி அதிகாரப்பூர்வ முகவரி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
கெளரவ. அமைச்சர் - கல்வி அமைச்சு முதலமைச்சர் அலுவலகம், மேல் மாகாண சபை, டென்சில் கோப்பே கடுவமாவத்த, பத்தரமுல்ல      
மாகாண செயலாளர் - கல்வி அமைச்சு முதலமைச்சர் அலுவலகம், மேல் மாகாண சபை, டென்சில் கோப்பே கடுவமாவத்த, பத்தரமுல்ல      

மாகாண  கல்விப் பணிப்பாளர் 
மாகாண கல்வி திணைக்களம், ரன்முக்கபாய, பத்தரமுல்ல +94 112 868 606

   

மேலதிக மாகாண  கல்விப் பணிப்பாளர் 
(திட்டமிடல்)
மாகாண கல்வி திணைக்களம், ரன்முக்கபாய, பத்தரமுல்ல      


மேலதிக மாகாண  கல்விப் பணிப்பாளர்  
(அபிவிருத்தி மற்றும் திட்டமிடல்)
மாகாண கல்வி திணைக்களம், ரன்முக்கபாய, பத்தரமுல்ல      

தலைமை கணக்காளர்
மாகாண கல்வி திணைக்களம், ரன்முக்கபாய, பத்தரமுல்ல      

கொழும்பு மாவட்டம்

கம்பஹா மாவட்டம்

களுத்துறை மாவட்டம்