முடிவுகள் 1 - 10 / 296
சுற்றறிக்கை இல சுற்றறிக்கையின் பெயர் சுற்றறிக்கை திகதி
2020/16 பாடசாலைகளில் முதலாம் தரத்துக்கு மாணவரை அனுமதித்தல் - 2021 2020-05-25
2020/15 Covid 19 பரவலை தடுப்பதற்கு பாடசாலையை தயார்படுத்தல் 2020-05-10
2020/14 'நாட்டுக்கு பெறுமதியான நூல்' எழுதும் தேசிய நிகழ்ச்சித் திட்டம் 2020-04-21
2020/10 National Level School ICT Championship Competition 2020-02-16
2020/11 2020-02-10
2020/07 2020-01-08
2019/33 Admission of students from grade 2 to grade 11 2019-06-19
2019/30 Manual of instructions issued with the circular related to the Teachers' Human Resource Management System established under the National Education Management Information System 2019-06-06
2019/10 Implementation of the New Service Minute of the Sri Lanka Teacher Educators Service 2019-03-15
2019/05 Online System for the Payment of Grade Five Scholarship Grants 2019-02-24