ප්‍රතිඵල 1 - 10 හි 296
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
2020/16 පාසල් වල පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම -2021 2020-05-25
2020/15 COVID - 19 පැතිරීම වැළැක්වීම සදහා ආයතන සූදානම් කිරීම 2020-05-10
2020/14 රටක් වටින පොතක් ලිවීමේ ජාතික වැඩසටහන 2020-04-21
2020/10 ජාතික මට්ටමේ පාසල් තොරතුරු තාක්ෂණ ශුරයෝ තරගාවලිය 2020-02-16
2020/11 සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරගය - 2020 2020-02-10
2020/07 2020-01-08
2019/33 2 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම 2019-06-19
2019/30 ජාතික අධ්‍යාපන කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය යටතේ වන ගුරු භවතුන්ගේ මානව සම්පත් කළමනාකරණ මාර්ගගත පද්ධතියට අදාළ චක්‍රලේඛය හා උපදෙස් සංග්‍රහය 2019-06-06
2019/10 ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ නව සේවා ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කිරීම 2019-03-15
2019/05 පහ ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යාධාර ගෙවිමේ මාර්ගගත (Online) වැඩසටහන 2019-02-24