ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி அலகு

 


ஆய்வு மற்றும் வளர்ச்சி அலகு   (அமைவிடம் 3 ம் மாடி)

 

 

நோக்கக்கூற்று
இலங்கையின் அடையாளத்தைப் பாதுகாத்துக் கொண்டு திறமையான குடிமக்களூடாக உலக சமூகத்தின் முன் சிறப்பாக உயர்நது நிற்றல்

பணிக்கூற்று
கல்வித் தர (பண்பு) வளர்ச்சி தொடர்பான காரணிகளை முடிவு செய்வதற்கு கல்வியியலாளருக்கு உதவுதல்.

பணிகள்


அலுவலர்கள் பெயர்ப் பட்டியல்

பதவி தொலைபேசி எண் தொலைமடல் மின்னஞ்சல்
நேரடி இடைத்தொடர்பு
கல்விப் பணிப்பாளர் 011-2784957 1386 011-2784957  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 கிளை 011-2784957 1386