அரசாங்க சேவை ஆணைக்குழுவின் கல்விச் சேவைக் குழு கல்வி அமைச்சு இலங்கை ஆசிரிய கல்வியியலாளர் சேவை தரம் 1 இன் அலுவலர்களை பதவிகளுக்கு நியமனம் செய்தல்