13 வருட உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கல்வி வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் தொழிற்பாடங்களுக்காக இலங்கை ஆசிரியர் சேவை 3-1(அ) தரத்திற்கு ஆசிரியர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்யூம் பிரயோகப் பரீட்சை – 2019