தேசிய கணித ஒலிம்பியாட் பயிற்சிக் குழாமில் உள்ள மாணவர்களின் இறுதி பெயர் பட்டியல் - 2018

தேர்வூப் பரீட்சையில் தெரிவூசெய்யப்பட்ட மற்றும் !ஆஊஃ ஐஆளுழு போட்டிகளில் முன்னர் பங்குபற்றியமை காரணமாக தெரிவூசெய்யப்பட்ட மாணவர்கள்