5. கிண்ணியா வலயம்

கிண்ணியா வலயம்

பெயர் பதவி அலுவலக முகவரி தொலைபேசி எண் தொலைமடல் மின்னஞ்சல்
திரு ஏ. நசூஹர்கான்

வலயக் கல்விப் பணிப்பாளரின்

வலயக் கல்வி அலுவலகம், கிண்ணியா

026-2236256

026-2236155

 
திரு பீ.டி.அலாவுதீன்

கணக்காளரின்

" 026-2236280 026-2236280