புத்தளம் வலயம்

பெயர் பதவி அலுவலக முகவரி தொலைபேசி எண் தொலைமடல் மின்னஞ்சல்
திரு எஸ். எம். ஏ. எம். சத்தமங்கள

வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்

வலயக் கல்வி அலுவலகம், புத்தளம் 032-2267061 032-2265321  

திரு ஆர். டீ. சொலமன்

மேலதிக வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்

"